วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

การทดลองเรื่อง การละลายน้ำของสารประกอบของธาตุหมู่ lA และ llA

           เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ smp โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาวิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาเคมี เรื่อง การละลายน้ำของสารประกอบของธาตุหมู่ lA และ llA
โดยมี อ.อับดุลมาซิ เจ๊ะเลาะ  เป็นผู้สอน

การทดลองเรื่อง การละลายน้ำของสารประกอบของธาตุหมู่ lA และ llA

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาการละลายน้ำของสารประกอบบางชนิดของธาตุหมู่ lA และ llA
 2. สรุปการละลายน้ำของสารประกอบของธาตุหมู่ lA และ llA

             จากการทดลองนักเรียนได้ทราบว่าสารละลายทั้งหมดที่ใช้ทการทดลองเป็นสารประกอบของโซเดียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม ซึ่งมีน้ำเป็นตัวทำละลาย แสดงว่าสารประกอบคลอไรด์ของธาตุเหล่านี้ละลายน้ำได้ ทำให้ทำนายได้ว่าสารประกอบคลอไรด์ธาตุหมู่ IIA ชนิดอื่นๆ ก็ละลายน้ำได้ เช่นเดียวกัน และสารประกอบของธาตุหมู่ IA ทุกชนิดละลายน้ำได้
1 ความคิดเห็น:

  1. ขอให้นักเรียนและคุณครูมีความสุขกับการทดลอง และการได้ลงมือทำ ลงมือปฏิบัตินะครับ

    ตอบลบ