วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นนิ่งในเส้นเชือก และการสั่นพ้องของคลื่นเสียง


         วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 15.00 – 15.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นนิ่งในเส้นเชือก (Standing wave) และการสั่นพ้องของคลื่นเสียง (Sound Resonance) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยมีอาจารย์ซากียะ วาเงาะ เป็นผู้ฝึกสอน และมีนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นผู้ช่วยในการทำการทดลองในครั้งนี้
การทดลองเรื่อง การสั่นพ้องของคลื่นเสียง

วัตถุประสงค์ของการทดลอง
1.      เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงตึงเชือกกับความยาวคลื่น
2.      เพื่อศึกษาการเกิดความถี่ของคลื่นในเส้นเชือก
3.      เพื่อศึกษาปรากฏการณ์การสั่นพ้องของคลื่นเสียง
4.      เพื่อศึกษาปรากฏการณ์คลื่นเสียงในอากาศจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ทราบความถี่

รูปภาพระหว่างทำการทดลอง
วิดีโอการทดลองเรื่อง คลื่นนิ่งในเส้นเชือก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น