วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา


     เมื่อวันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2563 ผู้รับเหมาก่อสร้าง จากบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ลงพื้นที่โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามแบบแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียนให้มากที่สุด

ประชุมคณะทำงานและนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน: พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งและงานวิจัยติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมวันนี้ของโครงการห้องเรียน SMP-YRU  ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathmatics Program มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือโครงการ SMP-YRU ประชุมติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน และคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำบทเรียนออนไลน์ พัฒนาบทเรียนในระบบอีเลิร์นนิ่งของห้องเรียน SMP-YRU ในรายวิชาปฏิบัติการเคมี ระดับชั้น ม.4 และรายวิชาอื่น ๆ (http://smp.yru.ac.th)
   นอกจากนั้น ยังเป็นประชุมเพื่อเตรียมพัฒนาและเผยแพร่บทเรียนสำหรับการอบรมออนไลน์ในรูปแบบของระบบอีเลิร์นนิ่ง ที่สามารถติดตามผู้เรียน ประเมินผลผู้เรียนได้ และเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป ทั้งนี้ เพื่อแทนการอบรมพัฒนานักเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ในห้องประชุมปกติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19  นับเป็นการปรับรูปแบบการพัฒนานักเรียน และโรงเรียนในโครงการ SMP-YRU ที่ปรับรูปแบบใหม่ (New Normal) โปรดติดตามผลการพัฒนาบทเรียน และการอบรมออนไลน์ของโครงการ SMP-YRU ต่อไปที่เว็บไซต์ระบบอีเลิร์นนิ่ง http://smp.yru.ac.th
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ความคืบหน้าปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา


     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คุณภัทราวุธ หนูพิมทอง และผู้รับเหมาก่อสร้าง ตัวแทนบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด OFFICIAL EQUIPMENT MANUFACTURING Co.,Ltd ลงพื้นที่โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามแบบแผน
     การลงพื้นที่ของบริษัทในครั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายคอเหล็ด หะยีสะอิ และหัวหน้าโครงการนางสาวอิลฮาม อับดุลเลาะ รายงานความคืบหน้าการเตรียมห้อง การปรับบริบทพื้นที่ให้สอดคล้องกับการจัดทำห้องปฏิบัติการในส่วนของโรงเรียนมีพื้นที่มีความพร้อมและโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี