วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับครูในโรงเรียนเครือข่าย SMP-YRU

          วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทางโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program Yala Rajabhat University (SMP-YRU) โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ กล่าวรายงานโดยอาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย คณะกรรมการดำเนินงานฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับครูในโครงการ SMP-YRU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) มีผู้เข้าร่วม จำนวน 20 คน ได้รับเชิญวิทยากรจากบริษัท ออฟฟิเซียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี. ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส จำนวน 6 คน เพื่อบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนเข้าร่วมอบรมฯ ดังนี้ 1.โรงเรียนผดุงศิลวิทยา 2. โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา 3. โรงเรียนพัฒนาวิทยากร 4. โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 5. โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา และ 6. โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ พร้อมส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 28 รายการให้กับ 3 โรงเรียนเครือข่ายที่ขยายเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่ง และเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สอนทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์หรือโครงการด้านคณิตศาสตร์ต่อไปณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP-YRU (ชั้น 1 ห้อง 09-115) ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ปฏิบัติการเรื่อง วิธีการตรวจสอบสารอาหาร โรงเรียนดำรงวิทยา

               วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.20 – 15.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา นางสาวนิฮามูนี นิกาจิ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและยา ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิธีการตรวจสอบสารอาหาร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้เตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ในการทดลอง

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ขอเชิญโรงเรียน SMP-YRU เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญโรงเรียน SMP-YRU และเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565  ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังรายละเอียด