วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา เข้าร่วมงาน มรย.วิชาการ ๖๐ " คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐ "

     เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการในงาน มรย. วิชาการ ๖๐ " คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐ " และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณข้างตึกเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
       ซึ่งในงานดังกล่าวทางโรงเรียนได้นำผลงานโครงงานของนักเรียน SMP มาจัดแสดงโชว์  มีด้วยกัน ๓ โครงงาน คือ 
           ๑. โครงงานเรื่อง ตู้อบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
      ๒.โครงงานเรื่อง ฉากกั้นจากหนังสือพิมพ์ 
           ๓. โครงงานเรื่อง แก๊สหุงต้มจากมูลแพะ

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์เข้าร่วมงาน มรย.วิชาการ ๖๐

      ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2560 นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ได้เข้าร่วมร่วมการจัดนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ 60 คลังปํญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 ภายในซุ้มประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานประวัติโรงเรียน โครงงานของนักเรียน สื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์โดยนักเรียน ข้าวโพดจอมพลัง เสียงดนตรีจากผลไม้  การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ Science show
นอกจากนี้นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันในงานมรย.วิชาการ ๖๐
       1.การแข่งขันการใช้ทักษะมลายู
       2.การแข่งขันพิธีกร
ผลการแข่งนักเรียนได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการแข่งขันพิธีกรนักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
       1.การแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
       2.การแข่งขันรูบิท

       3.การแข่งขัน Science show 
       4.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
       5.การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
        6. การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุนยนต์ด้วย ARDUINO
        7.การแข่งขันโดรนเจ้าเวหา
        8.การแข่งขันแจกันจากวัสดุเหลือใช้
        9. การประกวดวาดภาพ เป้าหมายสู่การพัฒนาชาติที่ยั่งยืน 
ผลการแข่งขัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุนยนต์ด้วย ARDUINO
-รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง


ผลการแข่งขัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุนยนต์ด้วย ARDUINO
-รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม บริการวิชาการของสาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโรงเรียนเครือข่าย SMP โรงเรียนดำรงวิทยา

      วันที่ 23 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 -16.00 น. ทางสาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีกิจกรรมบริการวิชาการแก่นักเรียน SMP  โรงเรียนดำรงวิทยา นำโดย ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง ประธานหลักสูตรชีววิทยา ดร.ศศิธร พังสุบรรณ อาจารย์จารุ นิคม อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยา และนักศึกษาสาขาชีววิทยา http://science.yru.ac.th/biology2016/ ได้ลงพื้นที่สอนบทปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง รงควัตถุในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ( Photosynthetic Pigment)  แก่นักเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และได้มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


  จากกิจกรรมในวันนี้ได้สร้างความสนใจและประทับใจแก่นักเรียนเป็นอย่างมาก นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ มีความสุข สนุกสนานในการทดลอง ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนดำรงวิทยา อยากให้มีกิจกรรมบริการวิชาการแบบนี้ในทุกๆ สาขาวิชา และจัดขึ้นทุกๆ เทอม เพื่อให้นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันในหลายๆ สาขา


   สุดท้ายทางโรงเรียนดำรงวิทยาขอขอบคุณโครงการ SMP ที่สนับสนุนงบประมาณ ขอบคุณคณาอาจารย์และนักศึกษาสาขาชีววิทยาที่มีกิจกรรมดีๆ ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย SMP

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาเข้าร่วนงาน เข้าร่วมงาน "มรย.วิชาการ 60 "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0 "

    


        ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2560 นักเรียน SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ 60 " คลังปํญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0 " และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 ภายในซุ้มประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 และกิจกรรมต่างๆของนักเรียน เช่น การทดลองการเลี้ยงปลากัดโดยใช้ไรแดง การใช้กล้องจุลทรรศน์ การตรวจสอบสารเรืองแสง  ภาพโฮโลแกรมและกิจกรรมเกมต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อีกมากมายซึ่งมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  

นอกจากนี้นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดังนี้

       1.การแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
       2.การแข่งขันรูบิค
       3.การแข่งขัน Science show 
       4.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
       5.การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
       6. การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุนยนต์ด้วย ARDUINO
       7. การประกวดวาดภาพ เป้าหมายสู่การพัฒนาชาติที่ยั่งยืน เป็นต้น


การแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 

การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุนยนต์ด้วย ARDUINO
จากการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการคือ การแข่งขันวาดภาพ เป้าหมายสู่การพัฒนาชาติที่ยั่งยืน จากเด็กหญิงแวฮามีดะห์  เจ๊ะเตะ และการแข่งขันรูบิค จากนายธนภัทร์ คนตรง
การประกวดวาดภาพ เป้าหมายสู่การพัฒนาชาติที่ยั่งยืน
การแข่งขันรูบิค 


           จากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่สร้างให้นักเรียน SMP ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ มีจิตสาธารณะช่วยเก็บขยะโดยรอบบริเวณซุ้ม  อีกทั้งนักเรียน  เกิดความประทับใจและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 


โรงเรียนดำรงวิทยา เข้าร่วมงาน มรย.วิชาการ ๖๐ " คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐ "

 ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2560 นักเรียน SMP โรงเรียนดำรงวิทยาได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ  60 " คลังปํญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0 " และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ภายในซุ้มประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆของนักเรียน อาทิเช่น การทดลองปฏิกิริยาเคมี การทดลองเซลล์ไฟฟ้าเคมีจากผลไม้ การบริการตรวจกรุ๊ปเลือก การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเกมต่างๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นมีการจัดแสดงผลงานนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดำรงวิทยา

จากกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างเวทีให้นักเรียน SMP ได้นำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่เคยได้รับมาถ่ายทอดสู่นักเรียน น้องๆ และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรม อีกทั้งนักเรียน SMP  เกิดความประทับใจและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ ซึ่งทางนักเรียน SMP หวังว่าน้องๆ และผู้ที่เข้าร่วมคงจะได้ความรู้และประสบการณ์ไม่มากก็น้อยที่สามารถนำกลับไปพัฒนาตนเองและต่อยอดต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้นักเรียน SMP ได้เข้าร่วมประกวดและแข่งขันในรายการต่างๆ ดังนี้

1.  การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้(แจกัน)
2.  การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุนยนต์ด้วย ARDUINO
3.  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
4.  การประกวดวาดภาพ เป้าหมายสู่การพัฒนาชาติที่ยั่งยืน เป็นต้น

      จากการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้(แจกัน) และได้รับรางวัลชมเชยการการแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุนยนต์ด้วย ARDUINO โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เข้าร่วมงาน มรย.วิชาการ ๖๐ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐ "

               ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เข้าร่วมงาน "มรย.วิชาการ ๖๐ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐ " ได้จัดแสดงนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ณ บริเวณด้านข้างอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๕) โดยภานในซุ้มประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแข่ง Robot การศึกษาสิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

                   

 นอกจากนี้นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดังนี้
       ๑.การแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมปีที่ ๔-๖
       ๒.การแข่งขันรูทบิท ระดับมัธยมปีที่ ๔-๖
       ๓.การแข่งขัน Science show ระดับมัธยมปีที่ ๔-๖
       ๔.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมปีที่ ๔-๖
       ๕.การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมปีที่ ๔-๖

                                                                            
                                                       

   ทั้งนี้ ถึงแม้ผลการประกวดการแข่งขันครั้งนี้อาจจะไม่ได้ผลตามเป้าหมายแต่ถือเป็นผลดีแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและจัดนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ได้มานำเสนอผลงานของนักเรียนและให้ความรู้แก่รุ่นน้อง และต่อผู้เข้าร่วมชมในงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งทำให้นักเรียนเองได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ต่อไป