วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เข้าร่วมงาน มรย.วิชาการ ๖๐ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐ "

               ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เข้าร่วมงาน "มรย.วิชาการ ๖๐ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐ " ได้จัดแสดงนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ณ บริเวณด้านข้างอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๕) โดยภานในซุ้มประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแข่ง Robot การศึกษาสิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

                   

 นอกจากนี้นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดังนี้
       ๑.การแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมปีที่ ๔-๖
       ๒.การแข่งขันรูทบิท ระดับมัธยมปีที่ ๔-๖
       ๓.การแข่งขัน Science show ระดับมัธยมปีที่ ๔-๖
       ๔.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมปีที่ ๔-๖
       ๕.การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมปีที่ ๔-๖

                                                                            
                                                       

   ทั้งนี้ ถึงแม้ผลการประกวดการแข่งขันครั้งนี้อาจจะไม่ได้ผลตามเป้าหมายแต่ถือเป็นผลดีแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและจัดนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ได้มานำเสนอผลงานของนักเรียนและให้ความรู้แก่รุ่นน้อง และต่อผู้เข้าร่วมชมในงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งทำให้นักเรียนเองได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ต่อไป ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น