วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคการทดลองเบื้องต้นวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00– 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ได้จัดอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคการทดลองเบื้องต้นแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 smp โดยมีนายอามัน วีรภัทรษฎากร นักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรและ อ.สูไวนะ เบ็ญดาโอะ หัวหน้าโครงการ เป็นผู้ควบคุมและอำนวยความสะดวก
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2.เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้และทักษะต่างๆไปใช้ในการทำโครงงงานวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง ทดลองหาความเข้มข้นของสารละลายจากการไทเทรตกรด - เบส โดยใช้อินดิเคเตอร์บอกจุดยุติ

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.25-11.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาเคมี เรื่อง ทดลองหาความเข้มข้นของสารละลายจากการไทเทรตกรด - เบส โดยใช้อินดิเคเตอร์บอกจุดยุติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 5/1 (SMP) โดยมีอาจารย์คอลิด  หะยีมูหิ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการ

ประชุมคณะกรรมการควบคุมงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563


        วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ กองนโยบายและแผน นายเฮลมี่ แวนามะ (สถาปนิก) นายซาฟาริ อุจามิ (วิศวกรโยธา) และนายอิบรอฮิม บือฮะ (วิศวกรไฟฟ้า) ประชุมเรื่อง
การควบคุมงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

        ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้พิจารณาการออกแบบห้องเรียน มาตรฐานและความปลอดภัย ความทนทานของครุภัณฑ์ ลักษณะการใช้งานครุภัณฑ์ และการจัดสรรงบประมาณการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องงบประมาณประจำปี 2563 โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้
         1.โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
         2.โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
         3.โรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพลังงานทดแทน (ทุ่งกังหันลม) เขาค้อ


         เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพลังงานทดแทน (ทุ่งกังหันลม) เขาค้อ นำทีมโดย ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณะคณาจารย์จาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ที่กรรมการดำเนินงานและปรึกษาโครงการ และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดี วิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ของจังหวัดยะลา

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร


        เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมโดย ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณะคณาจารย์จาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ที่กรรมการดำเนินงานและปรึกษาโครงการ และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดี วิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ของจังหวัดยะลา

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ และแนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

         
         วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย อาจารย์พูรกอนนี สาและ และดร.สุธิมา ปรีเปรม อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและจัดกิจกรรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 SMP 
         เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการทดลองทางด้านจุลชีววิทยา ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และทางหลักสูตรได้แนะแนวการศึกษาต่อด้านศาสตร์ทางจุลชีววิทยาให้นักเรียนได้เป็นแนวทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรจุลชีววิทยา มรย. จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร และทำกิจกรรมทดลองทางด้านจุลชีววิทยา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


           วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ทางหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ ประธานหลักสูตร และอาจารย์หัสลินดา บินมะแอ อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการทดลองทางด้านจุลชีววิทยา ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และได้แนะแนวการศึกษาต่อด้านศาสตร์ทางจุลชีววิทยา

ปฏิบัติการฟิสิกสื เรื่อง การสั่นพ้อง

         วันที่ 23 ธันวาคม  2562 เวลา 14.45-16.05 น ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (SMP) เรื่อง การสั่นพ้อง โดยมีอาจารย์อสุรินทร์  มะเด็ง เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาฟิสิกส์ และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร


        เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมโดย ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณะคณาจารย์จาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ที่กรรมการดำเนินงานและปรึกษาโครงการ และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อศึกษาฟาร์มตัวอย่าง การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Pride of sGtech Asean smart Grid Simulator และการผลิตไฟฟ้า โดยผ่านโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคของกบ


วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00– 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 smp ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองวิชาชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคของกบ โดยมี อ.ซอฟียะห์ มะบูมิ่ง อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของกบ
2.เพื่อศึกษาลักษณะหน้าที่การทำงานของอวัยวะกบ
3.เพื่อศึกษาระบบทางเดินอาหารของกบ

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการฟิสิกส์เรื่อง คลื่นนิ่งในเส้นเชือกและการสั่นพ้องของเสียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


            วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวซากียะ วาเงาะ ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ ได้จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์เรื่อง การเกิดคลื่นนิ่งของคลื่นตามขวางในเส้นเชือก (Standing wave) และการสั่นพ้องของอากาศในหลอดเรโซแนนซ์ (Resonance Frequency) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

โรงเรียนดำรงวิทยา จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis) จากอับเรณูดอกกุยช่ายวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30  – 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา นางสาวชัซวานี เปาะตองเซ็ง ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (Meiosis) จากอับเรณูดอกกุยช่าย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โดยมีนายอามัน วีรภัทรษฎากร เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนคัมภีร์วิทยาและนางสาวมาซีเตาะห์ ปะดอแม เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา เป็นผู้ร่วมสอนในปฏิบัติการครั้งนี้

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ด่วน...โอกาสดี มรย.ขยายเวลาส่งแฟ้มประวัติ (Portfolio) หลักฐานและชำระเงินเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขยายเวลาการส่งแฟ้มสะสม (Portfolio) และการชำระเงินเพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้  


 รายละเอียดเพิ่มเติม http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=589

ปฏิบัติการเคมีเรื่อง การเตรียมสารละลายเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา            เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13.40 – 15.00 น. และวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวมาเรียม   สแลแม ครูผู้สอนรายวิชาเคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมีเรื่อง การเตรียมสารละลายโดยใช้สารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการเรื่อง การสกัด DNA จากมะเขือเทศ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา     วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 - 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวซูไรดา กูวิง ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ได้จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การสกัดดีเอ็นเอจากมะเขือเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนต์ของแรงและสมดุลคาน


        วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.45– 10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียน พิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนต์ของแรงและสมดุลคาน แก่นักเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยมี อ.นูรีดา กะลูแป เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลบปฎิบัติการ

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

     วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ หลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้ามาบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวศึกษาต่อ นำทีมโดย นายฮูเซ็ง ชายดานา นักวิทยาศาสตร์ประจำหลักสูตร พร้อมเจ้าหน้าที่และนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประกาศโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
<<ประกาศ>>

<<ใบสมัคร>>
_______________________________


ประกาศโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

        ด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ภายใต้นโยบายและแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป ดังต่อไปนี้
    1.1 มีสัญชาติไทย
    1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร
    1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    1.4 ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตาม กฎ ก.พ.
    1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    2.1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ 2 ตำแหน่ง
                2.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
               2.1.2 หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    2.2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
               2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาเคมี สาขาชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
               2.2.2 หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์และแนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

     เมื่อวันที่ 12 ธันวาาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.15 ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การตรวจกรุ๊ปเลือด

       วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.45 – 10.25 น  ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMP) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) เรื่อง การตรวจกรุ๊ปเลือด โดยมีอาจารย์อามานี วอลีมาแย เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาชีววิทยา และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ  

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

โครงการ Clip Click: รู้ทันภัยสื่อออนไลน์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลุตฟีย์ ชั้น 2 อาคารลุตฟีย์ โรงเรียนพัฒอิสลามวิทยา โดยมี นายหิบบาน หะยีสาและ อาจารย์ปรึกษาและนักเรียนต้นแบบนักสื่อสารสร้างสรรค์  ให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทาง กระบวนการผลิตสื่อคลิปวิดีโอเพื่อรู้ทัน ภัยสื่อออนไลน์และตระหนักรู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง สมดุลของแรง

         

             เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  2562 เวลา 14.45-16.05 น ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) เรื่อง สมดุลของแรง โดยมีอาจารย์อสุรินทร์  มะเด็ง เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาฟิสิกส์ และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร


       

       เนื่องด้วยโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาได้เปิดการเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
        เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 62 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร นำ นศท.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้  เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ เนื่องในวันที่ 8 ธ.ค 2562 เป็นวันนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ดังนี้.

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาของโซเดียมและแมกนีเซียมกับน้ำ

           
               เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาของโซเดียมและแมกนีเซียมกับน้ำ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีอาจารย์นูรมา สะบือลา เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและมีนักเรียนรุ่นพี่ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นผู้ช่วยในการสอนและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาของโซเดียมและแมกนีเซียมกับน้ำ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทำการทดลองเกี่ยวกับปฏิบัติการจุลชีววิทยา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

             เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 - 16.00 น ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยอาจารย์คอสียาห์ สะลี และ อาจารย์สุธิมา ปรีปเรม พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยาและสอนเทคนิคการทำปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง ศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (Mitosis) จากปลายรากหอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00  – 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวซูไรดา กูวิง ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง ศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (Mitosis) จากปลายรากหอม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

การเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี เรื่อง อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.20 น. และวันที่ ธันวาคม 2562 เวลา 13.40 – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวยารีย๊ะ บุงา ครูผู้สอนรายวิชาเคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี เรื่อง อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ (Natural Indicators) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

หลักสูตรฟิสิกส์จัดกิจกรรมพบปะนักเรียน SMP พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อ


วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30– 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา หลักสูตรฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย อ.ดร.ดารีกา จาเอาะ ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ  อาจารย์ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี  ผศ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ อ.ลุตฟี สือนิ และ อ.มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา พร้อมด้วยทีมงาน ได้จัดกิจกรรมและพบปะนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมทั้งแนะแนวหลักสูตรฟิสิกส์และชี้แนวทางการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การศึกษาสมบัติกรด-เบสของสารละลายเกลือ


วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30– 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 smp ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองวิชาเคมี เรื่อง การศึกษาสมบัติกรด-เบสของสารละลายเกลือ โดยมี อ.สูไวนะ เบ็ญดาโอะ อาจารย์ประจำวิชาเคมี เป็นผู้สอน
วัตถุประสงค์
1.ทดลองเพือสมบัติกรด-เบสของสารละลายเกลือ
2.ระบุุสมบัติกรด-เบสของสารละลายเกลือจากอินดิเคเตอร์

ปฏิบัติการเรื่อง ทดลองสมบัติกรด - เบสของสารละลายเกลือ

    ⇛วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.25-11.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาเคมี เรื่อง ทดสอบสมบัติกรด - เบสของสารละลายเกลือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 5/1 (SMP) โดยมีอาจารย์คอลิด  หะยีมูหิ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการ

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการ เรื่อง ชนิดของสารกับการเกิดปฏิกิริยา


           เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 13.25-15.05 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาเคมี เรื่อง ชนิดของสารกับการเกิดปฏิกิริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4/1 (SMP) โดยมีอาจารย์วนิดา  เหาะแอ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการ

เสนอรายละเอียดและชี้แจงงบประมาณโครงการ SMP ปี 2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ อาคารรัฐสภาใหม่ คณะผู้บริหารและกองนโยบายและแผน #มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันนำเสนอรายละเอียดและชี้แจงงบประมาณโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathemetics Program: SMP) ในโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผลการชี้แจงรายละเอียดและการเสนองบประมาณ ผ่านไปได้ด้วยดี ยังเหลือในขั้นตอนเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป
    โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยังคงดำเนินการในโครงการห้องเรียน SMP อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในนโยบายภาครัฐ  ลดช่องว่างและสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนานักเรียนเพื่อให้มีเจตคติและสนใจเรียนศึกษาต่อปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและการมีงานทำของนักเรียนในอนาคต โดยเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมพัฒนาในโรงเรียนเครือข่าย SMP ยังคงพัฒนาโรงเรียนเดิม 9 โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาโรงเรียนใหม่อีก 3 โรงเรียน รวมทั้งหมด 12 โรงเรียน โดยจะมีนักเรียนในโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,200 คน และนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ห้องอื่น ๆ ที่จะได้รับโอกาส ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ทดลองปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มาตรฐาน และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ของแต่ละโรงเรียน ทั้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่อยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ SMP ประมาณการว่าจะได้รับโอกาสและประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 10,000 คน จากโครงการที่สนับสนุน นับเป็นโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเพื่อความมั่นคงด้วยการกลไกทางการศึกษา สร้างความเข้าใจในนโยบายภาครัฐในพื้นที่ จชต. เกิดเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาในพื้นที่