วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการควบคุมงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563


        วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ กองนโยบายและแผน นายเฮลมี่ แวนามะ (สถาปนิก) นายซาฟาริ อุจามิ (วิศวกรโยธา) และนายอิบรอฮิม บือฮะ (วิศวกรไฟฟ้า) ประชุมเรื่อง
การควบคุมงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

        ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้พิจารณาการออกแบบห้องเรียน มาตรฐานและความปลอดภัย ความทนทานของครุภัณฑ์ ลักษณะการใช้งานครุภัณฑ์ และการจัดสรรงบประมาณการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องงบประมาณประจำปี 2563 โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้
         1.โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
         2.โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
         3.โรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นการขยายผลการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ Science and Mathematics Programs: SMP ด้วยงบบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างต่อเนื่อง มีผลการดำเนินงานในด้านเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ จชต. โดยในปีนี้ ขยายผลการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างเจตคติที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนโครงการ SMP โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกสำคัญ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ชุมชนรอบโรงเรียน สำนักงานการศึกษาเอกชน ศูนย์สันติสุข (ศศว.) กอ.รมน.ภ.4 สน. ที่สรรค์สร้างโครงการและกิจกรรมที่ดีในพื้นที่ จชต.

    ตอบลบ