วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรจุลชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ และแนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

         
         วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย อาจารย์พูรกอนนี สาและ และดร.สุธิมา ปรีเปรม อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและจัดกิจกรรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 SMP 
         เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการการทดลองทางด้านจุลชีววิทยา ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และทางหลักสูตรได้แนะแนวการศึกษาต่อด้านศาสตร์ทางจุลชีววิทยาให้นักเรียนได้เป็นแนวทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
            ในการนี้ทางหลักสูตรจุลชีววิทยาได้บริการวิชาการฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนรุ้จักและเรียนรู้การปฏิบัติการทดลองทางจุลชีววิทยาได้แก่ การย้อมสีแบคทีเรีย ยีสต์ ราโดยใช้เทคนิคการตรวจเชื้อจาก โยเกิร์ต ด้วยวิธีการสเมียร์เชื้่อและตรวจเชื้อราจากขนมปังด้วยวิธี สก็อตเทปเทคนิค
1.ส่องดูเชื้อราใต้กล่องจุลทรรศน์ 
   - เชื้อ Penicillin
   - เชื้อ Aspergillus
   - เชื้อ Rhizopus
โดยการย้อมด้วยสาร Methylene Blue หรือ Lactophenol Cotton Blue
2.ส่องยีสต์ใต้กล้อง (Saccharomyces cerevisiae) 
โดยย้อมด้วยสาร Methylene Blue หรือ Lactophenol Cotton Blue                                                       
                                                                 เชื้อรา rhizopus stolonifer
                                                     จากขนมปัง ที่กำลังขยาย 10X และ 40x

             จากกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติการทางศาสตร์จุลชีววิทยาได้รู้จักสิ่งเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งการศึกษาทางด้านจุลชีววิทยานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน และทำให้ได้รู้จักหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทาง แรงบันดาลใจให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และยังเป็นแนวทางการตัดสินใจในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในอนาคตต่อไปได้

➤➤ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา "หลักสูตรจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ทางเพจFacebook : จุลชีววิทยา มรย.
อีเมล : microbiology.yru62@gmail.com
หรือได้ที่ หลักสูตรจุลชีววิทยา ชั้น 4 อาคาร 9
โทรศัพท์ : 073 - 2699628 ต่อ 73301

1 ความคิดเห็น: