วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เสนอรายละเอียดและชี้แจงงบประมาณโครงการ SMP ปี 2563

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ อาคารรัฐสภาใหม่ คณะผู้บริหารและกองนโยบายและแผน #มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันนำเสนอรายละเอียดและชี้แจงงบประมาณโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathemetics Program: SMP) ในโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผลการชี้แจงรายละเอียดและการเสนองบประมาณ ผ่านไปได้ด้วยดี ยังเหลือในขั้นตอนเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป
    โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยังคงดำเนินการในโครงการห้องเรียน SMP อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในนโยบายภาครัฐ  ลดช่องว่างและสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนานักเรียนเพื่อให้มีเจตคติและสนใจเรียนศึกษาต่อปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและการมีงานทำของนักเรียนในอนาคต โดยเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมพัฒนาในโรงเรียนเครือข่าย SMP ยังคงพัฒนาโรงเรียนเดิม 9 โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาโรงเรียนใหม่อีก 3 โรงเรียน รวมทั้งหมด 12 โรงเรียน โดยจะมีนักเรียนในโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,200 คน และนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ห้องอื่น ๆ ที่จะได้รับโอกาส ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ทดลองปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มาตรฐาน และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ของแต่ละโรงเรียน ทั้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่อยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ SMP ประมาณการว่าจะได้รับโอกาสและประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 10,000 คน จากโครงการที่สนับสนุน นับเป็นโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเพื่อความมั่นคงด้วยการกลไกทางการศึกษา สร้างความเข้าใจในนโยบายภาครัฐในพื้นที่ จชต. เกิดเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาในพื้นที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น