วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการเคมีเรื่อง การเตรียมสารละลายเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา            เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13.40 – 15.00 น. และวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวมาเรียม   สแลแม ครูผู้สอนรายวิชาเคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมีเรื่อง การเตรียมสารละลายโดยใช้สารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
          
         การเตรียมสารละลาย หมายถึง การเตรียมสารละลายโดยนำตัวถูกละลายมาเติมตัวทำละลายให้ได้ปริมาตรและความเข้มข้นตามต้องการ และในการเตรียมต้องทราบ ความเข้มข้นและปริมาตรของสารละลาย
 
จุดประสงค์การทดลอง
          1. คำนวณหามวลของตัวละลาย เพื่อใช้เตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นและปริมาตรตามที่ต้องการ
          2. เตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นและปริมาตรตามต้องการจากสารบริสุทธิ์ได้

วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
          1. โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4)          7. กรวยกรอง
          2. น้ำกลั่น                                                8. บีกเกอร์
          3. เครื่องชั่งสาร                                          9. แท่งแก้วคนสาร
          4. ขวดวัดปริมาตร                                      10. หลอดหยด
          5. ช้อนตักสาร                                           11. ปิเปตพร้อมจุกยาง
          6. กระบอกตวง
          จากการทดลอง นักเรียนรู้วิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนรู้วิธีการคำนวณ และสามารถเตรียมสารละลายได้ ซึ่งเป็นทักษะเบื้องต้นของการเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตต่อไปได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น