วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรฟิสิกส์จัดกิจกรรมพบปะนักเรียน SMP พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อ


วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30– 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา หลักสูตรฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย อ.ดร.ดารีกา จาเอาะ ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ  อาจารย์ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี  ผศ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ อ.ลุตฟี สือนิ และ อ.มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา พร้อมด้วยทีมงาน ได้จัดกิจกรรมและพบปะนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมทั้งแนะแนวหลักสูตรฟิสิกส์และชี้แนวทางการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา


วิชาฟิสิกส์ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณทางกายภาพต่างๆ ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ ด้วยหลักของเหตุและผลที่เชื่อมโยงตรงกัน เพื่อทำความเข้าใจอธิบายและคาดการณ์ความเป็นไปของปรากฏการณ์นั้นๆ โดยอาศัยการสังเกตและทดลอง หรือวิธีทางตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ในระบบที่มีขนาดเล็กมาก เช่น ระบบของอนุภาคมูลฐานไปจนถึงระบบขนาดใหญ่มาก คือ เอกภพ เพื่อหาคำตอบที่ชัดแจ้ง แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติและเพื่อการเติมเต็มปัญญา นอกจากนี้ความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือเป็นพื้นฐานของศาสตร์ต่างๆ เช่นคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในด้านการแพทย์แขนงต่างๆ อีกทั้งเป็นวิชาพื้นฐานที่นำไปสู่การประดิษฐ์ คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม จนทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างที่โลกเป็นอยู่ในปัจจุบัน
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักฟิสิกส์ และนักดาราศาสตร์
2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4.เจ้าหน้าที่วิจัยในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
6.องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 **หลักสูตรฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความสามารถตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสาขาวิชาโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและความเป็นสากลอันส่งผลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและดุลยภาพของท้องถิ่น

#ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมๆกับเรา "หลักสูตรฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"
เปิดรับสมัครแล้วรอบ Portfolio (รอบที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://eduservice.yru.ac.th/tcas/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น