วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาของโซเดียมและแมกนีเซียมกับน้ำ

           
               เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาของโซเดียมและแมกนีเซียมกับน้ำ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีอาจารย์นูรมา สะบือลา เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและมีนักเรียนรุ่นพี่ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นผู้ช่วยในการสอนและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาของโซเดียมและแมกนีเซียมกับน้ำ

จุดประสงค์การทดลอง
1.เพื่อศึกษาการเกิดปฏิกิริยาของโซเดียมและแมกนีเซียมและแมกนีเซียมกับน้ำ
2.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาของธาตุหมู่ IA และ IIA กับน้ำได้

หลักการการทดลอง
               ธาตุในหมุ่เดียวกันจะเกิดปฏิกิริยาได้คล้ายคลึงกันและแตกต่างจากธาตุหมู่อื่น ธาตุหมู่ IA และ IIA เป็นโลหะ เมื่อทำปฏิกิริยากับอโลหะแล้วจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเป็นส่วนใหญ่และเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำจะเกิดปฏิกิริยาได้ช้าหรือเร็วแตกต่างกันหรือไม่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรจากการทดลองต่อไปนี้

ภาพประกอบการทดลอง


                                    Mg(s)+2H2O(l) ความร้อน ➡ Mg2+(aq) + 2Ho-(aq) +H2(g)
โลหะโซเดียมและแมกนีเซียมเป็นธาตุหมู่ IA และ IIA ตามลำดับ เมื่อธาตุทั้งสองทำปฏิกิริยากับน้ำ   จากการทดลองพบว่ามีแก๊สเกิดขึ้นและสารละลายมีสมบัติเป็นเบสซึ่งถ้าทดสอบแก๊สที่เกิดขึ้นต่อไปจะพบว่าเป็นแก๊สไฮโดรเจน เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

                                          2Na(s)+2H2O(l) ➡ 2Na+(aq) + 2Ho-(aq) +H2(g)

นอกจากนี้ยังพบว่า ณ อุณหภูมิห้อง โลหะโซเดียมทำปฏิกิริยากับน้ำได้เร็วและรุนแรง ส่วนแมกนีเซียมเกิดปฏิกิริยาได้ค่อนข้างช้าแต่จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นในน้ำร้อน แสดงว่าทั้งชนิดของโลหะและอุณหภูมิของน้ำมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น