วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน             โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน  ณ ลานหอประชุมใหญ่  สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา  ในงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลาประจำปี 2561 ในวันที่  24 มีนาคม ถึง 2 เมษายน  2561 โดยมี ฯพณฯ อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ SMP 29 มี.ค. 2561


        วันที่ 29 มีนาคม 2561 ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมให้กำลังใจคณะทีมงานจัดอบรมและครูผู้สอน ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP สาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ที่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27-29 มีนาคม 2561ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
        ในการนี้โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหวังอย่างยิ่งว่าครูผุ้สอนจะนำความรู้ทักษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน โดยมีสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่อย เป็นพี่เลี้ยงมอบความรู้และถ่ายทอดทักษะประสบการณ์สนับสนุนให้กับคุณครูผู้สอนและโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP แนะแนวทางขั้นตอนในการจัดแล็บ-การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 ในพื้นที่ชายแดนใต้” ซึ่งในโครงการ SMP ได้กำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ของการเรียนการสอนและนักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต นักเรียนมีความสนใจ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และก้าวขึ้นสู่สถาบันอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีอาชีพเลี้ยงปากท้องตนเองและครอบครัวได้

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP 28 มี.ค. 2561

     
        
       วันที่ 28 มีนาคม 2561 โครงการSMP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวันที่ 2 ของการอบรม ให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP เพื่อนำความรู้และทักษะในการจัดแล็บทดลองไปจัดแล็บทดลองการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP

       

        วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP กล่าวรายงานโดย อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 2561


         วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นายภัทราวุธ หนูทิมทอง ผู้นำเสนอ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตัวแทนจากบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด: OFFICIAL EQUIPMENT MANUFACTURING Co.,Ltd นายเฮลมี่ แวนามะ ช่างเขียนแบบ นายฮาริซ ลาเต๊ะ ช่างเขียนแบบ นายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึกษา นางสาวธิดาวรรณ พูลชู เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ SMP ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 3 โรงเรียน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561


       เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน และผู้ปกครอง โดยมีอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเป็นผู้กล่าวรายงาน  และในวันนี้ทางโครงการฯ ยังได้รับเกียรติจาก นายมะยูนิ  สามาลูกา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนเมืองยะลา มาพบปะพูดคุยกับนักเรียน ผู้ปกครอง จากนั้น อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มาแนะนำโครงการ SMP ที่มาและแนวทางการดำเนินงานของโครงการ SMP ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบโดยทั่วกัน จากนั้น อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้มาแนะนำหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป หลังจากนั้น นายรุสดี  บาเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ และนายซัลมาน  ผดุง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนคัมภีร์วิทยา ผู้แทนจากโรงเรียนเครือข่าย ได้มาพบปะผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งกล่าวความรู้สึกที่มีต่อโครงการ SMP  ในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. ผู้แทนจากกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า นาวาเอกจักรพงษ์  อภิมหาธรรม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะประสานระดับพื้นที่ ให้เกียรติมาพบปะ พูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้ให้แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษา จากนั้นอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ประธานกรรมการฝ่ายบริหารจัดการโครงการ SMP และทีมคณาจารย์ได้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมของนักเรียนในโครงการ SMP ประจำปี 2561
    - ค่ายปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    - ค่ายบูรณาการโครงการวิทยาศาสตร์ สวทช.
    - ค่าย Google Appication โดยอาจารย์ ดร.อัจฉราพร  ยกขุน
    - Robot Camp โดยอาจารย์อับดุลเลาะ  บากา
    - ค่าย English For Communication โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
และในวันนี้มีวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สานักงานปัตตานี) นายฮาบิลลาห์  จะปะกียา ได้มาให้ความรู้เรื่อง ฮาลาลกับการดำเนินชีวิตในยุค 4.0 บรรยากาศภายในงานปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เต็มไปด้วยความครึกครื้นมีนักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การขับร้องอนาซีด และScience Show

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1

 
        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ จาก 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561 ใน 4 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ นักเรียนี่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงก์

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มรย. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP

     
       เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึก และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปี่ที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ฝึกปฏิบัติในรายวิชานอกสถานที่ ณ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา จังหวัดยะลา เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบการบริการโรงเรียน ระบบสารสนเทศ และแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียนเพื่อการบริการ

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการ SMP เตรียมบูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรในคณะวิทย์ฯ บริการวิชาการในโรงเรียนเป้าหมาย

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งประธานหลักสูตรและตัวแทนหลักสูตร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการลงพื้นที่บูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตรชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรในพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านสาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ด้วยการใช้ชุมชนเป็นฐาน และได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการุูช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างเจตคติ ความรู้ และทักษะการใช้เครื่องมือและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีความสนุก ทั้งนี้ เป็นการขยายกิจกรรมของโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกหลักสูตรได้ลงพื้นที่ สัมผัสปัญหาจริงในชุมชน และใช้ชุมชน คือ โรงเรียนในเครือข่าย SMP และชุมชนรอบๆ โรงเรียนเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานจริง (Work-based Integrated Learning: WIL) ซึ่งเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพต่อไป

กิจกรรมมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนใหม่โครงการ SMP ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
  วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-16.00 น. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  science mathematics program (SMP) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อ.บังนันสตา จ.ยะลา จัดกิจกรรมมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนใหม่โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคัมภีร์วิทยา  โดยมีนายซัลมาน ผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายมูญาฮิด ผดุง ให้เกียรติมาเปิดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆในปีการศึกษา  2561 


    ในการนี้ มีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 70 คน และมีนักเรียนมารายงานตัวทั้งหมด 35 คน แบ่งเป็น นักเรียนชาย 11 คน และนักเรียนหญิง 24 คน โดยจะมีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ SMP ปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยผู้ปกครอง ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   กิจกรรมในครั้งนี้จะสำเร็จมิได้หากขาดผู้สนับสนุนทุกท่าน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตลอดทั้งกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ SMP รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดำรงวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  Science Mathematics Program โรงเรียนดำรงวิทยา ได้จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ SMP รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา โดยมีนายอิสมาแอ  ดือเร๊ะ ผู้รับใบอนุญาต และนายอับดุลเล๊าะห์  อาลีมามะ  ห้วหน้าฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาสแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ SMP ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ต่อนักเรียนในโครงการ SMP