วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มรย. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP

     
       เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึก และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปี่ที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ฝึกปฏิบัติในรายวิชานอกสถานที่ ณ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา จังหวัดยะลา เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบการบริการโรงเรียน ระบบสารสนเทศ และแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียนเพื่อการบริการ
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ 


โรงเรียนคัมภีร์วิทยาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น