วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการ SMP เตรียมบูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรในคณะวิทย์ฯ บริการวิชาการในโรงเรียนเป้าหมาย

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งประธานหลักสูตรและตัวแทนหลักสูตร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการลงพื้นที่บูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตรชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรในพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านสาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ด้วยการใช้ชุมชนเป็นฐาน และได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการุูช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างเจตคติ ความรู้ และทักษะการใช้เครื่องมือและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีความสนุก ทั้งนี้ เป็นการขยายกิจกรรมของโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกหลักสูตรได้ลงพื้นที่ สัมผัสปัญหาจริงในชุมชน และใช้ชุมชน คือ โรงเรียนในเครือข่าย SMP และชุมชนรอบๆ โรงเรียนเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานจริง (Work-based Integrated Learning: WIL) ซึ่งเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น