วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 2561


         วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นายภัทราวุธ หนูทิมทอง ผู้นำเสนอ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตัวแทนจากบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด: OFFICIAL EQUIPMENT MANUFACTURING Co.,Ltd นายเฮลมี่ แวนามะ ช่างเขียนแบบ นายฮาริซ ลาเต๊ะ ช่างเขียนแบบ นายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึกษา นางสาวธิดาวรรณ พูลชู เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ SMP ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 3 โรงเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น