วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ SMP 29 มี.ค. 2561


        วันที่ 29 มีนาคม 2561 ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมให้กำลังใจคณะทีมงานจัดอบรมและครูผู้สอน ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP สาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ที่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27-29 มีนาคม 2561ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
        ในการนี้โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหวังอย่างยิ่งว่าครูผุ้สอนจะนำความรู้ทักษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน โดยมีสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่อย เป็นพี่เลี้ยงมอบความรู้และถ่ายทอดทักษะประสบการณ์สนับสนุนให้กับคุณครูผู้สอนและโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP แนะแนวทางขั้นตอนในการจัดแล็บ-การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 ในพื้นที่ชายแดนใต้” ซึ่งในโครงการ SMP ได้กำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ของการเรียนการสอนและนักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต นักเรียนมีความสนใจ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และก้าวขึ้นสู่สถาบันอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีอาชีพเลี้ยงปากท้องตนเองและครอบครัวได้อบรมครู เคมีอบรมครู ฟิสิกส์ 


อบรมครู ชีววิทยา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น