วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ SMP รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดำรงวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  Science Mathematics Program โรงเรียนดำรงวิทยา ได้จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ SMP รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา โดยมีนายอิสมาแอ  ดือเร๊ะ ผู้รับใบอนุญาต และนายอับดุลเล๊าะห์  อาลีมามะ  ห้วหน้าฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาสแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ SMP ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ต่อนักเรียนในโครงการ SMP


ในการนี้ มีนักเรียนเข้ารับการรายงานตัวจำนวน 34 คน จากผู้ผ่านคัดเลือกจำนวน 35 คน ประกอบด้วย นักเรียนชาย 6 คน นักเรียนหญิง 28 คน โดยนักเรียนที่รับรายงานตัวเรียบร้อยแล้วจะมีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ SMP ทั้ง 9 โรงเรียนภายในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยผู้ปกครองสุดท้ายขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่านักเรียนในโครงการ SMP รุ่นที่ 3 จะเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สืบไป 

1 ความคิดเห็น: