การติดต่อ

ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานโครงการ
อีเมล : sirichai.nbr@yru.ac.th
โทร: 08 4196 8099
Website : http://ict-bl.blogspot.com or  http://sirichai.yru.ac.th 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสตร์
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
อีเมล : lilla.a@yru.ac.th

นางสาวเปรมฤดี  ไชยแพทย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
อีเมล: premruedee.ch@yru.ac.th
โทรศัพท์: 06 3564 9924นายธวัชชัย ปราณขำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา โครงการ
อีเมล : thawatchai.p@yru.ac.th
โทรศัพท์ : 06 30868657 

สถานที่ติดต่อ : อาคาร 20 ชั้น 2 (อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)