การติดต่อ

ติดต่อ

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานที่ปรึกษาโครงการ, ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
อีเมล : sirichai.nbr@yru.ac.th
โทรศัพท์: 08 4196 8099
Website : http://ict-bl.blogspot.com or  http://sirichai.yru.ac.th 


อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด
ตำแหน่ง: รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
อีเมล: nisaporn.m@yru.ac.th
โทรศัพท์: 08 1388 3515


นางสาวเปรมฤดี  ไชยแพทย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำโครงการ
อีเมล: premruedee.ch@yru.ac.th
โทรศัพท์: 06 3564 9924นายธวัชชัย ปราณขำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาประจำโครงการ
อีเมล : thawatchai.p@yru.ac.th
โทรศัพท์ : 06 3086 8657 

สถานที่ติดต่อ : อาคาร 20 ชั้น 2 (อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)