วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พิธีมอบทุนวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี


วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการมอบทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น สนับสนุนการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้รุ่นน้องนักเรียนโครงการ SMP

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาไทย


        วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คณะกรรมการ SMP-YRU ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ


วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลาดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือโครงการ SMP YRU จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏับัติงาน ผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อกำกับผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
    ผลการดำเนินงานในโครงการ รวมทั้งหมด 18 กิจกรรม สามารถดำเนินการไปกว่าร้อยละ 70  ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
     อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการ SMP YRU จะเร่งดำเนินการเมื่อพ้นเวลาในช่วงเดือนรอมฎอน (ถือศีลอด) ของพี่น้องมุสลิมไปแล้ว และจะมีการดำเนินกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562 จนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป คาดว่า จะสามารถดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน ซึ่งจะมีกิจกรรมสัมมนาสรุปการดำเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาค 2562 ต่อไป
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เยี่ยมชมศึกษา ระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านห้วยทรัพย์ ดงลำพูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “ป่าอเมซอนเมืองไทย”


        วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชมศึกษา ระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านห้วยทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่โครงการ ได้เยี่ยมชมเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของบ้านห้วยทรัพย์ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ศึกษาความหลากหลาย สัตว์บกสัตว์น้ำ พันธุ์พืชไม้ ของระบบนิเวศในป่าชายเลน และได้เยียมชมเรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติของชาวบ้าน ดูการจับกุ้งจับปลาโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านในการจับ

        บ้านห้วยทรัพย์ มีดงลำพูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ได้ชื่อว่าเป็น “ป่าอเมซอนเมืองไทย” มีระบบนิเวศแบบ 3 น้ำ น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ อีกทั้งป่าชายเลนยังให้ประโยชน์ทั้งช่วยป้องกันภัยธรรมชาติ และยังเอื้อประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน เวลาน้ำขึ้น ชาวบ้านจะไป ตัดจาก, หาหอย, จับปูเปี้ยว,ดักอวน, ช่วงน้ำลงก็ หาหอย, ถีบกระดานหาหอย, ตกเบ็ด และหาปู

        ลักษณะเด่นของป่าชายเลนบ้านห้วยทรัพย์ คือมีตะกอนแลนมาสะสม ทำให้เกิดพื้นที่ดินเลนงอกใหม่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ปีละหลายสิบไร่ และเกิดเป็นผืนป่าชายเลนขึ้นบริเวณปากแม่น้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนานาชนิด พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นลำพู ลำแพน และแสม มีการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยชุมชนซึ่งเกิดจากความร่วมมือของส่วนราชการและกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลงานดำเดินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562


       วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมและมีคณะกรรม เจ้าหน้าโครงการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

     การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเดินงานกิจกรรม โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2562 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเดินงานเพื่อเป็นแนวทางการวางระบบการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์แต่ละกิจกรรม สรุปผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 ในโครงการ SMP ที่สำเร็จการศึกประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 238 คน พบว่า tcas รอบที่ 1 - 2 มีนักเรียน จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 29% ได้ที่เรียนแล้ว ส่วนนักเรียน จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 71% กำลังหาที่เรียนเข้าสู่ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 - 18 พฤษภาคม 2562 และเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วไป นักเรียนใน จำนวน 70 คน เข้าเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 91% นักเรียนที่สนใจเรียนด้านสังคมศาสตร์และด้านอื่นๆ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9% ผลคะแนนสอบ ONet ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 6 โรงเรียน เมื่อเทียบกันระหว่างห้องเรียนพิเศษ SMP กับห้องเรียนปกติในโรงเรียนเครือข่าย พบว่าห้องเรียนพิเศษ SMP มีคะแนนสูงกว่าห้องเรียนปกติ และผลคะแนนสอบ ONet ทั้ง 6 โรงเรียนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

พิธีปิด กิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการ English for communication สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP        วันที่ 23 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีปิด กิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการ English for communication สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ซึ่งจัดโดย โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ชื่อโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นสื่อสารในชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียน

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

        

        
       ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี อาจารย์นุชนาถ เต็มดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมค่ายอบรบจำนวน 292 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ได้แก่ (1) โรงเรียนดำรงวิทยา (2) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3) โรงเรียนประทีบวิทยา (4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (5) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
        “STEM” คือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ในสหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
ในกิจกรรมค่ายอบรม มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ STEM และกิจกรรม Workshop เช่น นาวาฝ่าวิกฤต ให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ลงมือทำปฏิบัติจริง โดยใช้องค์ความรู้จากที่เคยเรียนมา 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาต่อยอดหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตสำหรับนักเรียน กิจกรรมแข่งขันรถพลังงานหนังยาง


        ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 19 เมษายน 2562 กิจกรรมแข่งขันรถพลังงานหนังยาง โดยใช้องค์ความรู้ " STEM "4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ในการประดิษฐ์รถพลังงานหนังยาง ให้วิ่งได้ไกล เร็ว และวิ่งเป็นเส้นตรง นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และออกแบบ โดยใช้หลักการ STEM 4 สาขาวิชา เพื่อนำกระบวนการและความรู้ที่ได้พัฒนาในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 2


        วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ อาคาร 25 เทคโนโลยีสารสนเทศ ลานกิจกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการศึกษา และจริยธรรมการสื่อสารในยุคไอที่ รุ่นที่ 2 ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตด้วยไอทีสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ได้แก่ (1) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (2)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (3) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ มีจำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 106 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการ SMP ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการ SMP ให้รู้จักประยุกต์ใช้โปรแกรมจากสื่อสังคมออนไลน์แบบสาธารณะ ด้วยโปรแกรม Google Apps for Education เพื่อบริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ และนักศึกษา ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครู


        กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครู วันที่ 18 เมษายน 2562 ครูประจำโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ทั้ง 9 โรงเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นที่ปรึกษาโครงงานให้กับนักเรียน และนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครู โดยใช้องค์ความรู้ “STEM” 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) ในการพัฒนากระบวนการและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข้ปัญหาในชีวิตประจำวัน