วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

ดร.ศิริชัย นามบุรี เยียมชม ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


        ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เยียมชมพูดคุย และให้กำลังใจคณาจารย์ คณะทีมงานจัดอบรม และผู้เข้าร่วมอบรม ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังและอาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เข้าร่วมโครงการ “รู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง”


        นักเรียนโครงการ SMP เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “รู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” เมื่อวันที่ 8 - 11 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป ตำบล ท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน”รุ่นที่ 9 โดย ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ฝกร. ศปก.ทบ.) ได้ริเริ่มขยายผลโครงการ“รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน” ในชื่อ“รู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” ร่วมกับคณะทำงานดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา โดยนำนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เคยผ่านการอบรม ตามโครงการฯ เดินทางไปดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ สนับสนุนการปฏิบัติทางทหารในชื่อ “จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกับนิสิต นักศึกษาไทยพุทธและไทยมุสลิม ที่เคยผ่านการอบรมตามโครงการฯ และที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จากมหาวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเพื่อปลูกฝังการเป็นผู้เสียสละและคนดีในสังคม รวมถึงใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของกันและกัน สร้างความรัก ความผูกพันระหว่างเยาวชนในโครงการฯ ให้แน่นแฟ้นมาก ยิ่งขึ้น นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นอีกวาระหนึ่ง

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

         
อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบิหาร
          วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักเรียนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  และกล่าวรายงานโดย ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ประจำหลักสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และโรงเรียนยะหาศิริยานุกูล โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังและอาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
           ในการจัดค่ายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึงการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีโรงเรียนเป้าหมายในพื้นจังหวัดยะลา ๙ โรงเรียน จำนวน ๓๘๐ คน

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน             โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน  ณ ลานหอประชุมใหญ่  สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา  ในงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลาประจำปี 2561 ในวันที่  24 มีนาคม ถึง 2 เมษายน  2561 โดยมี ฯพณฯ อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ SMP 29 มี.ค. 2561


        วันที่ 29 มีนาคม 2561 ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมให้กำลังใจคณะทีมงานจัดอบรมและครูผู้สอน ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP สาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ที่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27-29 มีนาคม 2561ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
        ในการนี้โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหวังอย่างยิ่งว่าครูผุ้สอนจะนำความรู้ทักษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน โดยมีสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่อย เป็นพี่เลี้ยงมอบความรู้และถ่ายทอดทักษะประสบการณ์สนับสนุนให้กับคุณครูผู้สอนและโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP แนะแนวทางขั้นตอนในการจัดแล็บ-การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 ในพื้นที่ชายแดนใต้” ซึ่งในโครงการ SMP ได้กำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ของการเรียนการสอนและนักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต นักเรียนมีความสนใจ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และก้าวขึ้นสู่สถาบันอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีอาชีพเลี้ยงปากท้องตนเองและครอบครัวได้

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP 28 มี.ค. 2561

     
        
       วันที่ 28 มีนาคม 2561 โครงการSMP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวันที่ 2 ของการอบรม ให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP เพื่อนำความรู้และทักษะในการจัดแล็บทดลองไปจัดแล็บทดลองการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP

       

        วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP กล่าวรายงานโดย อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา