วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP

(โปรดอ่าน คำชี้แจ้งก่อนสมัคร)
เริ่มแนะแนว วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ปิดรับสมัครเวลา 23.00 น. 
นักเรียน 1 คนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น
ขั้นตอนการสมัคร
1. เลือกหลักสูตรที่การสมัคร กดสมัคร
2. ล็อกอินบัญชี Gmail ( ใช้ gmail ได้ 1 ครั้งต่อการสมัคร 1 หลักสูตร)
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และ กด ส่ง <ข้อมูลเพิ่มเติม>


วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่องการละลายน้ำของสารประกอบของธาตุหมู่ IA และ IIA

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี  เรื่องการละลายน้ำของสารประกอบของธาตุหมู่ IA และ IIA ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีอาจารย์อาบีเดาะ  เจะอามะ เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน


อบรมพื้นฐานการใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์ทางเคมี


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการจัดอบรมพื้นฐานการใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์ทางเคมี ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายอามัน วีรภัทรษฎากร และนางสาวซูไฮนี มูซอ เป็นวิทยากร

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่องการไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่
        เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.00น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี  เรื่องการไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โดยมีอาจารย์รุสนี สาแม เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่องแรงเสียดทาน

➧ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.55 - 12.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์  เรื่องแรงเสียดทาน ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดยมีอาจารย์มูฮัมหมัดรุสดี เจะเตะ เป็นอาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียนวันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียนบ้านบาจุ


     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสมบุรณ์ศาสน์  ทางโรงเรียนบ้านบาจุได้ขอความอนุเคราะห์ให้จัดกิจรรมบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

หลักสูตรจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แนะแนวหลักสูตรและบริการวิชาการ     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.15 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสน์โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรและบริการวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการทำปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา


                 

              เมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 10.30 - 12.00 น และ เวลา 13.30 - 16.00 น         ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยอาจารย์ ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ และ อาจารย์ พูรกอนนี สาและ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยาและสอนเทคนิคการทำปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ บริการการวิชาการ ให้โรงเรียนบ้านบายอ


     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะครูวิทยาศาสตร์และนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านยอ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมบริการวิชาการ และแนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยา

กิจกรรมบริการวิชาการ และแนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยา
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาวิทยา ทางหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อาจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ ประธานหลักสูตร และอาจารย์คอสียาห์ สาลี อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติการทดลองทางจุลชีววิทยา ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และแนะแนวการศึกษาต่อด้านศาสตร์ทางจุลชีววิทยา