วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

ดร.ศิริชัย นามบุรี เยียมชม ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


        ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เยียมชมพูดคุย และให้กำลังใจคณาจารย์ คณะทีมงานจัดอบรม และผู้เข้าร่วมอบรม ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังและอาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เข้าร่วมโครงการ “รู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง”


        นักเรียนโครงการ SMP เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “รู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” เมื่อวันที่ 8 - 11 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป ตำบล ท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน”รุ่นที่ 9 โดย ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ฝกร. ศปก.ทบ.) ได้ริเริ่มขยายผลโครงการ“รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน” ในชื่อ“รู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” ร่วมกับคณะทำงานดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา โดยนำนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เคยผ่านการอบรม ตามโครงการฯ เดินทางไปดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ สนับสนุนการปฏิบัติทางทหารในชื่อ “จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกับนิสิต นักศึกษาไทยพุทธและไทยมุสลิม ที่เคยผ่านการอบรมตามโครงการฯ และที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จากมหาวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเพื่อปลูกฝังการเป็นผู้เสียสละและคนดีในสังคม รวมถึงใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของกันและกัน สร้างความรัก ความผูกพันระหว่างเยาวชนในโครงการฯ ให้แน่นแฟ้นมาก ยิ่งขึ้น นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นอีกวาระหนึ่ง

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

         
อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบิหาร
          วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักเรียนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  และกล่าวรายงานโดย ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ประจำหลักสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และโรงเรียนยะหาศิริยานุกูล โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังและอาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
           ในการจัดค่ายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึงการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีโรงเรียนเป้าหมายในพื้นจังหวัดยะลา ๙ โรงเรียน จำนวน ๓๘๐ คน

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน             โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน  ณ ลานหอประชุมใหญ่  สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา  ในงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลาประจำปี 2561 ในวันที่  24 มีนาคม ถึง 2 เมษายน  2561 โดยมี ฯพณฯ อาจารย์อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ SMP 29 มี.ค. 2561


        วันที่ 29 มีนาคม 2561 ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมให้กำลังใจคณะทีมงานจัดอบรมและครูผู้สอน ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP สาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ที่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27-29 มีนาคม 2561ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
        ในการนี้โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหวังอย่างยิ่งว่าครูผุ้สอนจะนำความรู้ทักษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน โดยมีสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่อย เป็นพี่เลี้ยงมอบความรู้และถ่ายทอดทักษะประสบการณ์สนับสนุนให้กับคุณครูผู้สอนและโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP แนะแนวทางขั้นตอนในการจัดแล็บ-การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 ในพื้นที่ชายแดนใต้” ซึ่งในโครงการ SMP ได้กำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ของการเรียนการสอนและนักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต นักเรียนมีความสนใจ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และก้าวขึ้นสู่สถาบันอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีอาชีพเลี้ยงปากท้องตนเองและครอบครัวได้

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP 28 มี.ค. 2561

     
        
       วันที่ 28 มีนาคม 2561 โครงการSMP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวันที่ 2 ของการอบรม ให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP เพื่อนำความรู้และทักษะในการจัดแล็บทดลองไปจัดแล็บทดลองการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP

       

        วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP กล่าวรายงานโดย อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปี 2561


         วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นายภัทราวุธ หนูทิมทอง ผู้นำเสนอ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตัวแทนจากบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด: OFFICIAL EQUIPMENT MANUFACTURING Co.,Ltd นายเฮลมี่ แวนามะ ช่างเขียนแบบ นายฮาริซ ลาเต๊ะ ช่างเขียนแบบ นายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึกษา นางสาวธิดาวรรณ พูลชู เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ SMP ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 3 โรงเรียน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561


       เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน และผู้ปกครอง โดยมีอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเป็นผู้กล่าวรายงาน  และในวันนี้ทางโครงการฯ ยังได้รับเกียรติจาก นายมะยูนิ  สามาลูกา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนเมืองยะลา มาพบปะพูดคุยกับนักเรียน ผู้ปกครอง จากนั้น อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มาแนะนำโครงการ SMP ที่มาและแนวทางการดำเนินงานของโครงการ SMP ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบโดยทั่วกัน จากนั้น อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้มาแนะนำหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป หลังจากนั้น นายรุสดี  บาเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ และนายซัลมาน  ผดุง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนคัมภีร์วิทยา ผู้แทนจากโรงเรียนเครือข่าย ได้มาพบปะผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งกล่าวความรู้สึกที่มีต่อโครงการ SMP  ในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. ผู้แทนจากกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า นาวาเอกจักรพงษ์  อภิมหาธรรม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะประสานระดับพื้นที่ ให้เกียรติมาพบปะ พูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้ให้แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษา จากนั้นอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ประธานกรรมการฝ่ายบริหารจัดการโครงการ SMP และทีมคณาจารย์ได้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมของนักเรียนในโครงการ SMP ประจำปี 2561
    - ค่ายปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    - ค่ายบูรณาการโครงการวิทยาศาสตร์ สวทช.
    - ค่าย Google Appication โดยอาจารย์ ดร.อัจฉราพร  ยกขุน
    - Robot Camp โดยอาจารย์อับดุลเลาะ  บากา
    - ค่าย English For Communication โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
และในวันนี้มีวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สานักงานปัตตานี) นายฮาบิลลาห์  จะปะกียา ได้มาให้ความรู้เรื่อง ฮาลาลกับการดำเนินชีวิตในยุค 4.0 บรรยากาศภายในงานปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เต็มไปด้วยความครึกครื้นมีนักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การขับร้องอนาซีด และScience Show

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1

 
        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ จาก 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561 ใน 4 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ นักเรียนี่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงก์

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มรย. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP

     
       เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึก และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปี่ที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ฝึกปฏิบัติในรายวิชานอกสถานที่ ณ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา จังหวัดยะลา เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบการบริการโรงเรียน ระบบสารสนเทศ และแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียนเพื่อการบริการ

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการ SMP เตรียมบูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรในคณะวิทย์ฯ บริการวิชาการในโรงเรียนเป้าหมาย

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งประธานหลักสูตรและตัวแทนหลักสูตร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการลงพื้นที่บูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตรชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรในพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านสาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ด้วยการใช้ชุมชนเป็นฐาน และได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการุูช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างเจตคติ ความรู้ และทักษะการใช้เครื่องมือและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีความสนุก ทั้งนี้ เป็นการขยายกิจกรรมของโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกหลักสูตรได้ลงพื้นที่ สัมผัสปัญหาจริงในชุมชน และใช้ชุมชน คือ โรงเรียนในเครือข่าย SMP และชุมชนรอบๆ โรงเรียนเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานจริง (Work-based Integrated Learning: WIL) ซึ่งเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพต่อไป

กิจกรรมมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนใหม่โครงการ SMP ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
  วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-16.00 น. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  science mathematics program (SMP) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อ.บังนันสตา จ.ยะลา จัดกิจกรรมมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนใหม่โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคัมภีร์วิทยา  โดยมีนายซัลมาน ผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายมูญาฮิด ผดุง ให้เกียรติมาเปิดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆในปีการศึกษา  2561 


    ในการนี้ มีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 70 คน และมีนักเรียนมารายงานตัวทั้งหมด 35 คน แบ่งเป็น นักเรียนชาย 11 คน และนักเรียนหญิง 24 คน โดยจะมีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ SMP ปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยผู้ปกครอง ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   กิจกรรมในครั้งนี้จะสำเร็จมิได้หากขาดผู้สนับสนุนทุกท่าน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตลอดทั้งกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ SMP รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดำรงวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  Science Mathematics Program โรงเรียนดำรงวิทยา ได้จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ SMP รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา โดยมีนายอิสมาแอ  ดือเร๊ะ ผู้รับใบอนุญาต และนายอับดุลเล๊าะห์  อาลีมามะ  ห้วหน้าฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาสแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ SMP ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ต่อนักเรียนในโครงการ SMP

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปี 2561

        
       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นายเฮลมี่ แวนามะ ช่างเขียนแบบ นายฮาริซ ลาเต๊ะ ช่างเขียนแบบ นายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึกษา นางสาวธิดาวรรณ พูลชู เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ SMP ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 3 โรงเรียน

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่นักเรียนโครงการ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

   
      
     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ดร.มนทกานต์ พิมเสน อาจารย์จารุ นิคม และนักศึกษาประจำหลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาแก่นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บทปฏิบัติการเรื่อง รงควัตถุในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthetic pigment) และแนะแนวศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6
     รูปแบบกิจกรรมจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มนำตัวอย่างที่สนใจในการศึกษาอย่างละ 2 ตัวอย่าง มาสกัดหาค่าการดูดกลืนแสงและเปรียบเทียบการสังเคราะห์แสงของพืชแต่ละชนิด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 1. ระบุชนิดของสารสีที่มีหน้าที่ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชชั้นสูง 2. ระบุสมบัติของสารสีในการดูดกลืนแสงช่วงคลื่นต่าง ๆ

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นักเรียนโครงการ SMP เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Robotic Training and Competition 2018


      เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายบราฮาน อีซอ, นายหยู่ฟรี สาและ, นายแวอับดุลบาซิร กาสง, นายอับดุลรอฮมาน สะนอ, นายซัยฟุลเลาะห์ ยะโกะ, นายอัสอารีย์ เจ๊ะแว และนายอิมรอน อามะ นักเรียนในโครงการ SMP รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภท Amphibious Electric Vehicle หรือ AEV ที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กิจกรรมบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนา

     
     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องเรียนพิเศษโครงการ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  จัดกิจกกรรมบริการวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนา ซึงเป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความสนใจในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโครงการ SMP การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอำนวยสะดวกจากครู นักเวิทยาศาตร์และนักเรียนในโครงการฯ ชั้นม.4 รูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน โดยแต่ละฐานจะมีนักเรียนในโครงการฯ คอยให้ความรู้และแนะนำวิธีการใช้ 

แลปปฏิบัติการเคมี เรื่องการทำไอศกรีม

          
     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 14.00 น. นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้จัดกิจกรรมสอนแลปปฏิบัติการในวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เรื่อง การทำไอศกรีมใช้เวลาเพียง 5 นาที 

         หลักการทางวิทยาศาสตร์
     การทำไอศกรีมเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง สมบัติคอลลิเกทีฟ สภาวะเย็นยวดยิ่ง และปรากฎการนิวคลีเอชัน คือการทำไอศกรีมเป็นการทำให้ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งอย่างรวดเร็ว ณ อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ซึ่งการลดอุณหภูมิของของเหลวให้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง เกิดสภาวะเย็นยวดยิ่งโดยการนำของเหลวไปแช่ในน้ำแข็งที่ผสมเกลือ จากน้้นทำการรบกวนโดยการเขย่าที่สภาวะเย็นยวดยิ่งเพื่อกระตุ้นให้ของเหลวเกิดผลึกกลายเป็นไอศกรีม

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2561

     
        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นายเฮลมี่ แวนามะ ช่างเขียนแบบ นายฮาริซ ลาเต๊ะ ช่างเขียนแบบ นายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 3 โรงเรียนดังนี้
    1. โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
    2. โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
    3. โรงเรียนประทีปวิทยา ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ๓ และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D-printe

      
    ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. นักเรียนในโครงการ SMP  ประกอบด้วย นายมารวาน อีเลาะ ชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 นายอาดือนัน เจ๊ะแวดอเลาะ และนายฟารฮาน สาเร๊ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรม “ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ๓ และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติด้วย 3D-printer” ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แลปปฏิบัติการชีววิทยา เรื่องการสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย


      เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้จัดกิจกรรมสอนแลป ปฏิบัติการพิเศษในวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในหัวข้อเริ่อง การสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายจากผักผลไม้

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo โครงการ SMP

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มหกรรมวิชาการ โรงเรียนดำรงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2561 โรงเรียนดำรงวิทยาร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอบันนังสตา ได้จัดกิจกรรมจิน้ำชายามเช้าและมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรอำเภอบันนังสตา ผู้แทนชุดสันติสุข 953 ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้นำศาสนาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทางผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนดำรงวิทยาร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการค่ายอบรมการเขียนและเรียนรู้ โครงการตามแนวพระราชดำริ           เมื่อวันที่ 29 - 31  มกราคม 2561  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดโครงการค่ายอบรมการเขียนและเรียนรู้ โครงการตามแนวพระราชดำริ ประธานในพิธีโดยนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวรายงานโดยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 75 คน

การเแข่งขันหุ่นยนต์ "Thailand Robotic Games 2018" พร้อมแนะแนวนักศึกษาให้ทันเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน  เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 61 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม YTC Open House & Technology Exhibition และการแข่งขันหุ่นยนต์ "Thailand Robotic Games 2018" ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา พัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในด้านวิชาชีพ และพัฒนาตนเองไปสู่ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารการศึกษา , ผู้บริหารสถานศึกษา , คณะกรรมการดำเนินงาน , คณะครู , นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 คน

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

บทปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง องค์ประกอบของเลือดและการตรวจหมู่เลือด
            เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 14.40 – 17.00 น.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำการทดลองเรื่อง องค์ประกอบของเลือดและการตรวจหมู่เลือด โดยมีอาจารย์สุรียานี หะมะ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาชีวิทยา ทำการทดลองกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ขององค์ประกอบต่างๆ ในเลือดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โดยเน้นคนเป็นตัวอย่าง สามารถจำแนกและอธิบายบทบาทขององค์ประกอบที่มีรูปร่างแต่ละชนิดในเลือด อธิบายกระบวนการตกตะกอนของเลือดและการแข็งตัวปิดปากแผลเพื่อป้องกันการเสียเลือดเมื่อเกิดบาดแผล และการจัดจำแนกหมู่เลือดระบบ ABO ร่วมทั้งศึกษาวิธีการตรวจหมู่เลือดโดยวิธีสไลด์ ด้วยน้ำยาสาร anti a และanti b 

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการจำแนกหมู่เลือดระบบ A,B,O
- อธิบายการตกตะกอนของเลือดและกระบวนการแข็งตัวปิดปากแผลเพื่อป้องกันการเสียเลือด
เมื่อเกิดบาดแผล
- เพื่อศึกษาวิธีการหาหมู่เลือดของตนเอง
- จำแนกชนิดองค์ประกอบที่มีรูปร่างของเลือด


    

           
                                                                                                                                                                     
        

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์โครงการ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

            


          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นักเรียนโครงการ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิได้จัดกิจกรรมแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science Mathematic Program : SMP ) ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 ณ ห้องประชุมอาคาร 8 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เพื่อเปิดโอกาสและเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับรุ่นน้อง  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนรุ่นพี่ ม.5 ในโครงการ SMP  เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินงานกิจกรรม โดยออกมาเล่าประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการและได้อธิบายถึงรายละเอียดการเข้าเรียนในโครงการ SMP และได้เรียนเชิญครูผู้สอนในโครงการ SMP มาอธิบายถึงวัตถุประสงค์และการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนโครงการ SMP ร่วมทั้งวิธีการสมัครเรียนเข้าโครงการ SMP ในครั้งนี้ด้วย


วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา
➤ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าสู่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Science Mathematics Program : SMP) ให้กับ นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมี นางสาวอิบตีซาม เจ๊ะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดและปิดพิธี  

SMP YRU Channel ช่องทางใหม่ในการประชาสัมพนธ์โครงการ SMP

        SMP YRU Channel ช่องทางใหม่ในการประชาสัมพนธ์โครงการ SMP และะการสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มาทำความรู้จัก  Youtube คือภาษาไทยเขียนว่า ยูทูบ คือเว็บไซต์ที่ใ้ห้ผู้ท่องโลกอินเตอร์เน็ตทั่วไป สามารถแบงปันวีดีโอ เพื่อให้คนอื่่นๆ ทั่วโลกสามารถเข้าไปดูได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบััน ยูทูบ เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


        วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program  (SMP) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 ชั้น 6 ห้อง 606 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  โครงการเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จึงมีการจัดอบรมในครั้งนี้