วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา


        วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) โดยมี นายซัลมาน ผดุง ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นายอับดุลฟัตตะห์ ดอมอลอ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบันนังสตา พร้อมด้วยคณะ ผู้ปกครอง ชาวบ้านในชุมชนอำเภอบันนังสตา เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

        โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่าย ทั้งหมด 9 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการขยายโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มอีก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรองรับอาชีพและการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งการเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงเรียนคัมภีร์วิทยา โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 และโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเยาวชน และชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเรื่อง การวัดค่าดูดกลืนแสงของพืช โดยใช้เครื่อง Spectrophotometer


เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา นักเรียน SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้เรียนแลปปฏิบัติการเสริมช่วงปิดภาคเรียน โดยมีทีมงานนักวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP มาร่วมให้ความรู้และช่วยสอนแลปปฏิบัติการเรื่อง การวัดค่าดูดกลืนแสงของพืช โดยใช้เครื่อง Spectrophotometer ซึ่งจากกการทดลองในวันนี้นักเรียนให้ความสนใจ มีความตั้งใจในทดลอง ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการทดลองได้ นักเรียนสามารถสกัดพืชและวัดค่าดูดกลืนแสงโดยใช้ เครื่อง Spectrophotometer และสามารถเปรียบเทียบ ความสามารถในการดูดกลื่นแสงของสารสีชนิดต่างๆได้


วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส

   

    วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 09.20 - 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองเรื่อง  การไทเทรตกรด-เบส โดยมี อ.สูไวนะ เบ็ญดาโอะ เป็นผุ้สอนและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนแลบ
   วัตถุประสงค์การทดลอง
1.บอกความหมายของการไทเทรต สารละลายมาตรฐานและจุดสมมูลได้
2.ทำการไทเทรตเพื่อหาจุดสมมูลได้
3.คำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลจาการไทเทรตได้

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑


        วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหลู่หุ้ย ชั้น ๖ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประธานหลักสูตรสาขาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และเจ้าหน้าที่โครงการ SMP เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปี พ.ศ.2561 ชี้แจงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรรหาคณะกรรมการและวิธีคัดเลือกการสนับสนุนวัสดุการศึกษาให้แก่นักศึกคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่ยวงานดำเนินงานโครงการ SMP ชี้แจงงบประมาณสนับสนุนให้หลักสูตรดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 9 โรงเรียน ชี้แจง(ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ SMP รายงานแผ่น(ร่าง)ปฏิทินการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่องเสนอให้ทราบ ประกอบด้วย หน้าที่และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ SMP ผลสอบนักเรียนโครงการ SMP ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย การเพิ่มจำนวนโรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณากิจกรรมโครงการ SMP ในปีงบประมาณ 2563 และเรื่องอื่นๆ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การศึกษาวิธีการผลิตพลังงานทดแทนโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

   วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาวิธีการผลิตพลังงานทดแทนโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยมี อ.มูฮัมหมัดซุกรี มาแจ เป็นผุ้สอนและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนแลบ

กระบวนการกลั่นลำดับส่วน

วัตถุประสงค์การทดลอง

1.การศึกษาวิธีการผลิตพลังงานทดแทนโดยวิธีการกลั่นลำดับส่วน

2.นักเรียนสามารถอธิบายหลักการกลั่นลำดับส่วนได้

3.ศึกษาการผลิตแอลกอฮอล์จากกระบวนการทางธรรมชาติโดยการหมัก

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง ศึกษาการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 10.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ศึกษาการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน โดยมี อ.ซอปียะห์ มะบูมิ่ง เป็นผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลบ

วัตถุประสงค์การทดลอง
1.สามารถอธิบายทิศทางการเคลื่อนทีของไส้เดือนดิน
2.เพื่อทราบโครงสร้างและอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปฎิบัติการเคมี เรื่องสารชีวโมเลกุล และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

                  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 14.45 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่องสารชีวโมเลกุลและสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โดยมีอาจารย์เอกมาลย์ สาแลแม เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการทำการทดลองกับนักเรียน ซึ่งการทดลองนี้เป็นการทดลองที่ทางโครงการ SMP เคยจัดการอบรมให้กับคุณครูทางโรงเรียนเครือข่ายแล้วในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลายและทางโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิก็ได้มาจัดการทดลองให้กับนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนของนักเรียน

                  สารชีวโมเลกุล (biomolecule) เป็นสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตนำไปใช้ในกระบวนการดำรงชีวิตสามารถจำแนกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก คือ คาโบไฮเดรต กรดนิวคลีอิก โปรตีน และลิพิด สารทั้ง 4 กลุ่มนี้มีโครงสร้าง สมบัติ และการเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน ซึ่งในการทดลองครั้งนี้จะเป็นการศึกษาคุณสมบัติต่างๆ 

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การศึกษารูปร่างลักษณะทั่วไปของละอองเรณู

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษารูปร่างและลักษณะทั่วไปของละอองเรณู โดยมี อ.มูฮัมหมัดซุกรี มาแจ เป็นผู้สอน

นักเรียนในโครงการ SMP เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

    เมื่อวันที่ 28 - 30 กันยายน 2561 ตัวแทนนักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสมบุรณ์ศาสน์ได้เข้าร่วมค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชื้นงาน 3 มิติ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


   เป็นกิจกรรมค่ายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานหรือสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสทางการศึกษาต่ออุดมศึกษาในอนาคต ในโควต้าพิเศษ

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

           เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 11.05 -12.10 น ณ.สนามบาสเกตบอล โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยมีอาจารย์ตอเละ  ยูโซะ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน


วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

                      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
           ที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2561

           ด้วยศูนย์ สอวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์ส่วนภูมิภาคของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน) ดำเนินการสอบในเขตรับผิดชอบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล พัทลุง เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 นั้น โดยจัดค่ายฝึกอบรมใน 5  สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ม.ต้น และ ดาราศาสตร์ม.ปลาย
         มีการกำหนดให้ฝึกอบรม ณ ศูนย์โอลิมปิกสอวน.มหาวิทยาลัย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.โรงเรียน และโรงเรียนขยายผล เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่ครูผู้สอนในระดับโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ สอวน. โดยได้กำหนดวันสอบการคัดเลือกในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 21 กันยายน 2561 ทาง http://www.posn.sci.tsu.ac.th. 
         ซึ่งในปีนี้นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 12 คน และหนึ่งในจำนวนนั้นมีนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ที่ได้สร้างผลงานให้กับโรงเรียนและโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกสู่ค่าย 1 จำนวน 10 คน โดยมีนักเรียน SMP ทั้งนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 และมัธยมปีที่ 5 ในทั้งหมด 5 สาขาวิชาด้วยกัน

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

การทดลองเรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ำ

             วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 11.05-12.25 น ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ำ โดยมีอาจารย์วนิดา เหาะแอ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

        

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

การทดลองเรื่อง การละลายน้ำของสารประกอบของธาตุหมู่ lA และ llA

           เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ smp โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาวิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาเคมี เรื่อง การละลายน้ำของสารประกอบของธาตุหมู่ lA และ llA
โดยมี อ.อับดุลมาซิ เจ๊ะเลาะ  เป็นผู้สอน

การทดลองเรื่อง การละลายน้ำของสารประกอบของธาตุหมู่ lA และ llA

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง ศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะของแป้งข้าวเหนี่ยวและแป้งข้าวเจ้า

  
 

   วันที่ 25 กันยายน 2561  เวลา 16.30 - 17.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะของแป้งข้าวเหนี่ยวและแป้งข้าวเจ้า ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 SMP โดยมี อ.ซอปียะห์ มะบูมิ่ง เป็นผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนแลบ 

การทดลองเรื่อง การทดสอบสารละลายกรด - เบส

              

             มื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.50 - 12.10 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาวิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาสาตร์ เรื่องการทดสอบสารละลายกรด - เบส โดยมี อ.อาอีเสาะห์ มะตารี เป็นผู้สอน

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการและเทคนิคการใช้เครื่องแก้ว

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 16.30 - 17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการและเทคนิคการใช้เครื่องแก้ว แก่นักเรียนในโครงการ SMP โดยมีนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นวิทยากร

    ห้องปฏิบัติการ (laboratory) เรียกสั้น ๆ ว่า ห้องแล็บ (lab) คือสถานที่ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุม และเป็นที่สำหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค ดั้งนั้นเพื่อให้การทดลองได้ผลดีหรือมีความผิดพลาดน้อยที่สุดและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ทดลองเอง ผู้ทดลองจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตน เช่น รู้ระเบียบข้อบังคับหรือข้อแนะนำในการเข้าห้องปฏิบัติการ รู้ถึงอันตรายที่แอบแฝงที่อยู่ในสารเคมี รวมถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เช่น การตวงสาร การอ่านฉลากสารเคมี การไทรเทรต  และเทคนิคการใช้ปิเปตเป็นต้น

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

แลปปฏิบัติการเรื่อง การวัดค่าดูดกลืนแสงของพืช โดยใช้เครื่อง Spectrometer    เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้จัดการเรียนสอนแลปปฏิบัติการเรื่อง  การวัดค่าดูดกลืนแสงของพืช จากเครื่อง Spectrophotometer ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมการทำแลปปฏิบัติการ

กิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ           เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:30 น.-16:30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารอาหรับ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้จัด "กิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมปีที่ 5" นักเรียนรุ่นที่ 2 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานและนำเสนอโครงงานของแต่ล่ะกลุ่มที่ได้ดำเนินการมา และได้ฝึกประสบการณ์การนำเสนอให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดโครงานในเวทีต่างๆ และในครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ในการจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงาน โดยในกิจกรรมมีนักเรียน SMP ชั้นมัธยมปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมรับฟังในการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการเรียนรู้และตัวอย่างในการดำเนินการทำโครงงานให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 
          ซึ่งการจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานครั้งนี้ทางโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิได้เรียนเชิญคณะอาจารย์จากทางสาขาฟิสิกส์และสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาเป็นเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการให้คะแนนและข้อเสนอแนะต่างๆให้กับนักเรียนในการนำเสนอโครงงานของนักเรียน SMP ครั้งนี้ด้วย โดยมีอาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว อาจารย์สาขาฟิสิกส์, อาจารย์ ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโช อาจารย์สาขาฟิสิกส์, อาจารย์ ดร.วาริศา วาแม อาจารย์สาขาฟิสิกส์, และอาจารย์อัชมาน อาแด อาจารย์สาขาเคมี ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำโครงงานและงานวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากทางคณะการกรรม เพื่อนำไปปรับปรุงและต่อยอดผลงานของนักเรียน และยังมีคณะอาจารย์จากทางโรงเรียนมาร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียน