วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา เข้าร่วมงาน มรย.วิชาการ ๖๐ " คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐ "

     เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการในงาน มรย. วิชาการ ๖๐ " คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐ " และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณข้างตึกเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
       ซึ่งในงานดังกล่าวทางโรงเรียนได้นำผลงานโครงงานของนักเรียน SMP มาจัดแสดงโชว์  มีด้วยกัน ๓ โครงงาน คือ 
           ๑. โครงงานเรื่อง ตู้อบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
      ๒.โครงงานเรื่อง ฉากกั้นจากหนังสือพิมพ์ 
           ๓. โครงงานเรื่อง แก๊สหุงต้มจากมูลแพะ
ตู้อบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบจำลองการผลิตก๊าซหุงต้มจากมูลแพะ
ฉากกั้นจากหนังสือพิมพ์
             

         นอกจากมีผลงานโครงงานมานำโชว์แล้ว ภายในซุ้มยังมีกิจกรรมและเกมส์มาให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุกกันด้วย เช่น กิจกรรมตอบคำถามทั่วไป, เกมส์ ๒๔, เกมส์ปาลูกโป่งแก้โจทย์คณิต เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก


  


           นอกเหนือจากการได้แสดงจัดโชว์แล้ว นักเรียนในโครงการ SMP ยังได้เข้าร่วมประกวดและแข่งขันใน งานนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมที่ นักเรียน SMP ได้เข้าร่วม คือ 
   ๑. การประกวดจากภาพ "เป้าหมายสู่การพัฒนาชาติที่ยั่งยืน" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       ๒. การแข่งขันรูบิท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
       โดยในการจัดแสดงโชว์ในครั้งนี้ ทางซุ้มโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ศิริชัย นามบุรี และอาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ เข้ามาเยี่ยมชม ให้คำติชมโครงงานตลอดจนให้กำลังใจเด็กๆ ในการพัฒนาโครงงานของตัวเองต่อไป
     จากกิจกรรมที่ได้จัดแสดงโชว์ในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ได้สร้างเวทีให้เด็กในโครงการ SMP ได้รู้จักการนำเสนอผลงานของตัวเองสู่สาธารณะ ได้ฝึกการตอบคำถามที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนได้รู้จุดบกพร่อง สามารถนำกลับไปแก้ปัญหาในงานของตัวเองได้ เพื่อนำไปต่อยอดและเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันในโอกาสต่อไปได้ ...

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์เข้าร่วมงาน มรย.วิชาการ ๖๐

      ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2560 นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ได้เข้าร่วมร่วมการจัดนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ 60 คลังปํญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 ภายในซุ้มประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานประวัติโรงเรียน โครงงานของนักเรียน สื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์โดยนักเรียน ข้าวโพดจอมพลัง เสียงดนตรีจากผลไม้  การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ Science show
นอกจากนี้นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันในงานมรย.วิชาการ ๖๐
       1.การแข่งขันการใช้ทักษะมลายู
       2.การแข่งขันพิธีกร
ผลการแข่งนักเรียนได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการแข่งขันพิธีกรนักเรียนได้เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
       1.การแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
       2.การแข่งขันรูบิท

       3.การแข่งขัน Science show 
       4.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
       5.การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
        6. การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุนยนต์ด้วย ARDUINO
        7.การแข่งขันโดรนเจ้าเวหา
        8.การแข่งขันแจกันจากวัสดุเหลือใช้
        9. การประกวดวาดภาพ เป้าหมายสู่การพัฒนาชาติที่ยั่งยืน 
ผลการแข่งขัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุนยนต์ด้วย ARDUINO
-รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง


ผลการแข่งขัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุนยนต์ด้วย ARDUINO
-รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง