วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

อบรมสอนเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP

        ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2559 โครการ SMP จัดอบรมสอนเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนโครงการ SMP ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
       กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ ทบทวนเนื้อหาด้านวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ มาให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการ SMP จากทั้ง 6 โรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 250 คน

  
\

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โครงการ SMP ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำคณะกรรมการโครงการ คุณครูและนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 6 โรงเรียน รวมทั้งสิน 26 คน นำทีมโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สายใจ แก้วอ่อน และคณะคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษาโครงการ เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดี วิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ของจังหวัดยะลา
โดย วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ วมว. โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เน้นการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความรักในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้รูปแบบ Story-based Learning ร่วมกับ Project-based Learning ผลการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติอย่างเด่นชัดมาก  ประเมินจาก ทักษะการนำเสนอ ผลงงานที่เป็นชิ้นงาน    
สำหรับในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบเน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โดยใช้ Active Learning เช่น การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เน้นความพร้อมในการคัดเลือกผู้เรียนที่เป็นกลุ่มผู้เรียนมีผลการเรียนดีเด่น มีความสามารถเฉพาะ โรงเรียนจัดเตรียมวัสดุ ครภัณฑ์สนับสนุนอย่างเพรียบพร้อม นักเรียนอยู่ประจำ มีหอพัก ห้องสมุดอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ทำให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ไปต่อยอดเรียนด้านวิทยาศาสตร์ แพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ
วันที่ 29 มิถุนายน ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน จอมสุรางค์อุปถมภ์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา        ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายม 2559 โครงการ SMP จัด อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานดำเนินงานโครงการ SMP เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

      วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 6 โรงเรียน โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ 

โดยรายละเอียดการอบรมมีดังนี้
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 
        ปฏิบัติการเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการเคมี
        ปฏิบัติการเรื่อง การดูแลรักษา ทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์เครื่องแก้ว
        ปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบคาร์โบไฮเดรต
        ปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์โปรตีนเชิงปริมาณ
       โดย ดร.นิสาพร มูหะมัด และอาจารย์สุธีรา ศรีสุข อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 21 มิถุนายน 2559
         ปฏิบัติการเรื่อง เลขนัยสำคัญและการวัด
         ปฏิบัติการเรื่อง กราฟและสมการ
         ปฏิบัติการเรื่อง ความเสียดทาน
         ปฏิบัติการเรื่อง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่าง่าย
        โดย น.ส.นัสรีนา เจ๊ะมะ และนายฮูเซ็ง ขายดานา นักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 22 มิถุนายน 2559
          ปฏิบัติการเรื่อง กล้องจุลทรรศน์และการใช้กล้องจุลทรรศน์
          ปฏิบัติการเรื่อง ฝึกการทำสไลด์สด (เซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาว)
          ปฏิบัติการเรื่อง ฝึกการทำสไลด์สด (อับสปอร์ของเฟิร์นและเรณูของพืชดอก)
          ปฏิบัติการเรื่อง ฝึกการทำสไลด์สด (ยัสต์ รา)
         โดย น.ส.อำพร ท่าดะ และน.ส.ลักขณา รักขพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          ซึ่งการอบรมทั้ง 3 วัน ได้รับความร่วมมือจากคุณครูที่เข้าอบรมทุกท่านเป็นอย่างดี ทำให้การอบรมเชิงการปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้