วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วม โครงการอบรมแกนนำเยาวชน "ปลุกพลังประชาธิปไตย สู่วิถีพหุวัฒนธรรมที่ปลายด้ามขวาน

            เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566  นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วม โครงการอบรมแกนนำเยาวชน "ปลุกพลังประชาธิปไตย สู่วิถีพหุวัฒนธรรมที่ปลายด้ามขวาน ณ ห้องประชุมมังกีส อาคาร 23 คณะวิทยาการจักการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการสรุปและรายงานผลดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย

           
            เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤาภาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ทางโครงการ SMP-YRU ได้กำหนดจัด "การประชุมคณะกรรมการสรุปและรายงานผลดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย" ณ ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปและรายงานผลฯ พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ ดำเนินการสานต่อโครงการ SMP-YRU เพื่อบรรลุวัตุประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ รวมถึงผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง จากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 15 โรงเรียน โดยมีวัตถประสงค์เพื่อให้โครงการ SMP-YRU รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ การระดมความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าโครงการฯ และตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในการดำเนินโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนในโครงเรียนเครือข่าย รวมทั้งการเตรียมแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป            โครงการ SMP-YRU จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ สามารถกระตุ้นให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สำเร็จจากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 15 โรงเรียน ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการมีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายหรืออาจสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้โครงการ SMP-YRU จะดำเนินงานต่อเนื่องโดยความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ที่สำคัญคือผู้ปกครอง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้า ภาค 4 ส่วนหน้า จนกระทั่งเห็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโครงการจำนวนประมาณ 1,440 คน

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องโครงห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

 

   เมื่อวันที 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษาปีที่ 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ(Science Mathematics Program Yala Rajabhat University : SMP YRU) โดยเกียรติจากผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในโครงการฯ 

    กิจกรรมปฐมนิเทศมีนักเรียนในโครงการเข้าร่วม 118 คน เป็นนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 45 คน พร้อมคณะกรรมการและครูโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา กิจกรรมมีการบรรยายวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ มีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยจากพี่ๆในโครงการรุ่นแรก กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สร้างความสามัคคีพี่น้องในโครงการ 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมพบปะนักเรียนในโครงการ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้มีการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องโปรแกรม Science Mathematic Ability Program (SMAP) โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้สอนในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

 

           เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 256ุุ6 ร่วมทั้งนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ(Science Mathematics Program Yala Rajabhat University : SMP YRU)   ณ ห้องประชุม 3