วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วม โครงการอบรมแกนนำเยาวชน "ปลุกพลังประชาธิปไตย สู่วิถีพหุวัฒนธรรมที่ปลายด้ามขวาน

            เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566  นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วม โครงการอบรมแกนนำเยาวชน "ปลุกพลังประชาธิปไตย สู่วิถีพหุวัฒนธรรมที่ปลายด้ามขวาน ณ ห้องประชุมมังกีส อาคาร 23 คณะวิทยาการจักการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

          วัถตุประสงค์    เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิถีพหุวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ไม่แตกแยก
1 ความคิดเห็น: