วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการสรุปและรายงานผลดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย

           
            เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤาภาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ทางโครงการ SMP-YRU ได้กำหนดจัด "การประชุมคณะกรรมการสรุปและรายงานผลดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย" ณ ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปและรายงานผลฯ พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ ดำเนินการสานต่อโครงการ SMP-YRU เพื่อบรรลุวัตุประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ รวมถึงผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง จากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 15 โรงเรียน โดยมีวัตถประสงค์เพื่อให้โครงการ SMP-YRU รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ การระดมความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าโครงการฯ และตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในการดำเนินโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนในโครงเรียนเครือข่าย รวมทั้งการเตรียมแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป            โครงการ SMP-YRU จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ สามารถกระตุ้นให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สำเร็จจากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 15 โรงเรียน ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการมีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายหรืออาจสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้โครงการ SMP-YRU จะดำเนินงานต่อเนื่องโดยความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ที่สำคัญคือผู้ปกครอง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้า ภาค 4 ส่วนหน้า จนกระทั่งเห็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโครงการจำนวนประมาณ 1,440 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น