วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คณะกรรมการโครงการ SMP นำเสนอแนวคิดโครงการ SMP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560               
 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการได้นำเสนอโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP) ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดยะลาในปีงบประมาณ 2560


  
ซึ่งโครงการ SMP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มรย. เสนอให้ดำเนินการต่อปีงบประมาณต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ การดำเนินโครงการนี้ในปีการศึกษา 2560

ดูภาพเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนานักเรียนในชั้น ม. 5 ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่ด้วยทรัพยากรที่ได้สร้างไว้แล้ว จึงจะเปิดรับนักเรียนชั้นเรียน ม. 4 ใหม่เพิ่มขึ้นในโรงเรียนเดิมอีกโรงเรียนละ 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 40 คน  รวมเป็นโรงเรียนละ 2 ห้อง จำนวนนักเรียน 80 คน และจะเพิ่มกิจกรรมสำหรับนักเรียนห้อง SMP เพิ่มขึ้นจากเดิมปีประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม


วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คณะกรรมการโครงการ SMP มรย.นำเสนอกรอบแนวคิดโครงการ SMP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมกลั่นกรองการเสนอกรอบแนวคิด โครงการและกิจกรรมเพื่อเสนอของบประมาณโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยสอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ โดยกรอบแนวคิดของโครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ที่สอดคล้องกับพันธกิจและกรอบนโยบายการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาเยาวชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการสื่อสารเพื่อสันติภาพและสันติสุข ซึ่งคณะกรรมการได้นำเสนอโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP) ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดยะลา

     กรอบความคิดของโครงการ SMP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มรย. เสนอให้ดำเนินการต่อปีงบประมาณต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ โดยขยายจำนวนนักเรียนใหม่ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีนักเรียนระดับชั้น ม.5 รหัสนักเรียน 59 จำนวน 240 คน (6 โรงเรียน ๆ ละ 40 คน) และรับนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.4 รหัส 60 จำนวน 240 คน (6 โรงเรียน ๆ ละ 40 คน) รวมสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 480 คน โดยงบประมาณเน้นไปในด้านการพัฒนาศักยภาพครู กิจกรรมพัฒนานักเรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คณะกรรมการโครงการ SMP ร่วมประชุมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย มนร. และ มอ.ปัตตานี

      เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียน SMP ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยมีการรายงานความคืบหน้า
ของโครงการ SMPและร่วมกันปรึกษาหารือ
ถึงแบบแผนในการดำเนินงานต่อไปในงบ
ประมาณปี 60 เพื่อให้โครงการ SMP เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยจะต้องทำแผน (ปฏิทินในการดำเนินงาน) ของทั้ง 3 มหาวิทยาลัยเพื่อหาภาพรวมของงบประมาณปี 59 ร่วมกัน

ดูภาพเพิ่มเติม                         

ประชุมคณะกรรมการมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานโครงการ SMP

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่งดำเนินงานในโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ โครงการ SMP  ซี่งมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเครือข่าย จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่
   การประชุมครั้งนี้ เป็นการมอบหมายภารกิจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมในการจัดหาครุภัณฑ์และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งห้องปฏิบัติการต้นแบบ และห้องปฏิบัติการประจำโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนได้ทัน ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีเป้าหมายรับนักเรียนใหม่ โรงเรียนละ 1 ห้อง ห้องละ 40 คน รวมจำนวน 240 คน
 

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชุมคณะกรรมโครงการ SMP เตรียมการเสนอโครงการดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดูภาพเพิ่มเติม...
     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมดำเนินงานเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)
      การประชุมครั้งนี้ มี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะกำกับการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร


      สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการ SMP มีเป้าหมายดำเนินงานต่อเนื่องโดยเพิ่มจำนวนห้องเรียนในระดับชั้น ม. 4 เป็นรุ่นที่ 2 มีเป้าหมายดำเนินงานพัฒนานักเรียนจำนวน 240 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
   

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU มรย. ประชุมเตรียมเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2560

       คณะกรรมการดำเนินงานในโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการในปี พ.ศ. 2559 และปรึกษาหารือเพื่อเตรียมเสนอโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นโครงการที่ต่อเนื่อง
      สำหรับในปีงบประมาณ 2560 นี้ โครงการ SMP ยังคงดำเนินงานกิจกรรมคล้ายกับปี 2559 เพียงแต่เพิ่มนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น ม. 4  เป็นรุ่นที่ 2 จำนวน 260 คน (โรงเรียนละ 40 คน) รวมกับรุ่นแรก ที่จะรับเข้าเรียนในปีการศึกษา 2559 นี้ อีกจำนวน 260 คน รวมทั้งหมด จำนวน 520 คน ซึ่งจะเข้าเรียนในโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 6 โรงเรียน ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มีความสนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งขาดแคลนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ในขณะนี้
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คณะกรรมการโครงการ SMP-YRU ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพัฒนาห้องเรียน

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ช่วงเช้าคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU นำโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะกำกับการบริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คณะกรรมการ SMP-YRU ประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน
สุทธิศาสตร์
และการเกษตร ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ลงพื้นที่โรงเรียน
เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ ห้องเรียน
SMP โดยเริ่มจากการลงพื้นที่โรงเรียนสุทธิศาสตร์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา โดยมีอาจารย์ใหญ่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น
    สภาพทั่วไปของโรงเรียนสุทธิศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำนวน 1 ห้อง  แต่ขาดอุปกรณ์ทดลองและวัสดุจัดการเรียนการสอน อีกทั้งครูขาดการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้การทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องเรียนที่จัดเตรียมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ มีขนาดเพียงพอที่จะพัฒนา
   ในช่วงบ่ายลงพื้นที่โรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง มีการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ แต่ยังขาดการพัฒนาอย่างเด่นชัด สภาพห้องเรียนที่ยังขาดอุปกรณ์และสื่อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
สภาพห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสุทธิศาสตร์ ต.บ้านแหร
อ.ธารโต จ.ยะลา ก่อนปรับปรุง

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แนะนำโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
ทบทวนและกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมในโครงการ SMP-YRU
(10 ก.พ. 58) 
โครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา หรือโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่บริการการศึกษา เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ในลักษณะงบบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเป็นโครงการสำคัญ (Flagship Project) ที่เห็นชอบจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ให้มหาวิทยาลัยฯ ในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินงานโครงการ SMP เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมทั้งด้านเทคโนโลยี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
     โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  หรือโครงการ SMP-YRU มีเป้าหมายสำคัญ คือ การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นี่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
ซึ่งการดำเนินงานโครงการ SMP จะเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร่วมกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่
  1. โรงเรียนสุทธิศาสตร์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
  2. โรงเรียนดำรงวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
  3. โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ต.ลำใหม่ อ.เมือง 
  4. โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ต.บาลอ อ.รามัน 
  5. โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมือง 
  6. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ ต.ปะแต อ.ยะหา
   สำหรับกิจกรรมสำคัญในโครงการ SMP-YRU ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ได้แก่

1. บริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล
2. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอาจารย์นิเทศก์และผู้บริหารโครงการ
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นฐาน (มรย.)
4. พัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ต้นแบบส่งเสริม การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นฐาน (มรย.)
5. พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเครือข่าย
6. พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนเครือข่าย
7. จัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษในพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8. ศึกษาดูงานและจัดค่ายวิทยาศาสตร์เเสริมสร้างเจตคติและทักษะทางวิทยาศาสตร์
9. ค่ายไอซีทีเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10. English Camp เสริมสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร