วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนในโครงการ SMP-YRU ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

          โครงการ SMP-YRU ภายใต้กำกับการดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาที่เข้าร่วมโครงการ SMP-YRU ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนประทีปวิทยา และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา ทั้งนี้ทางโครงการ SMP-YRU กำลังติดตามผลกับโรงเรียนเครือข่าย และนี่คือข้อมูลส่วนหนึ่งของนักเรียนที่ได้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทางโครงการ SMP-YRU และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป
 

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนในโครงการ SMP-YRU ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

         โครงการ SMP-YRU ภายใต้กำกับการดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาที่เข้าร่วมโครงการ SMP-YRU ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนประทีปวิทยา และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา ทั้งนี้ทางโครงการ SMP-YRU กำลังติดตามผลกับโรงเรียนเครือข่าย และนี่คือข้อมูลส่วนหนึ่งของนักเรียนที่ได้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทางโครงการ SMP-YRU และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP YRU

          วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ SMP-YRU ในการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้
     1. การดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงานการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศษสตร์ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และการเบิกจ่ายงบประมาณได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และแนวทางการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    2. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามแผนพัฒนานักเรียน SMP–YRU และการติดตามนิเทศโรงเรียนในเครือข่าย
    3. การติดตามผลการใช้สื่อการเรียนการสอน SMP e-learning ที่ทางโครงการได้ดำเนินการให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย SMP-YRU