วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนเครือข่ายในโครงการ SMP เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายการพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย Moodle

ดูภาพเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 .  ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีโรงเรียนเครือข่ายในโครงการ SMP จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ (1) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (2) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ (3) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  (4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ (5) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และ (6) โรงเรียนดำรงวิทยา เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายการพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยMoodle แก่โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คณะกรรมการโครงการ SMP ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการใช้ห้องปฏิบัติการ

โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา อ.เมือง จ.ยะลา
          วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งคณะกรรมการฯ เป็นผู้แทนคณาจารย์จากทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (http://science.yru.ac.th)  นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกำกับการดำเนินงานโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรชีววิทยา (http://science.yru.ac.th/biology2016) ประกอบด้วย ผศ.วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ และ อาจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (http://science.yru.ac.th/gensci/)  ประกอบด้วย อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ และหลักสูตรคณิตศาสตร์ (http://science.yru.ac.th/mathematics/) ประกอบด้วย อาจารย์นุชนาถ เต็มดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการฯ ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามผลใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดยะลา ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา อ.เมือง โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อ.ยะหา และโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จังหวัดยะลา

          ผลจากการติดตามนิเทศก์ พบว่าหลักจากที่ได้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะภาคปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการของนักเรียนระดับชั้น ม.๔ และ ม.๕ ของแต่ละโรงเรียน ขณะนี้แต่ละโรงเรียนมีการใช้ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สร้างความสะดวก ความพึงพอใจและความน่าสนใจให้แก่นักเรียนในโครงการ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อ.ยะหา จ.ยะลา
          จากผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานในโครงการเป็นอย่างดี ผลจากกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนที่โครงการ SMP จัดกิจกรรมพัฒนาให้ โดยเฉพาะทักษะการสอนปฏิบัติ (Lab) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน พบว่า นักเรียนห้องเรียน SMP เป็นนักเรียนที่มีพัฒนาการทั้งความรู้ ทักษะ ลักษณะนิสัยไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับ เป็นห้องเรียนต้นแบบหรือห้องเรียนที่มีบทบาทเป็นผู้นำนักเรียนในห้องเรียนอื่นๆ เป็นที่น่าภูมิใจของโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คณะกรรมการโครการ SMP ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการใช้ห้องปฏิบัติการ

โรงเรียนสุทธิศาสน์ อ.ธารโต จ.ยะลา
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งคณะกรรมการฯ เป็นผู้แทนคณาจารย์จากทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (http://science.yru.ac.th)  นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกำกับการดำเนินงานโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาชีววิทยา http://science.yru.ac.th/biology2016) ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.อิสมาแอ เจ๊ะหลง ประธานหลักสูตร อาจารย์ ดร.วารุณี หะยีมะสาและ อาจารย์อลภา ทองไชย พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการฯ ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามผลใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดยะลา 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุทธิศาสน์ อ.ธารโต  โรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา และโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ อ.รามัน จังหวัดยะลา
 
 

  ผลจากการติดตามนิเทศก์ พบว่าหลักจากที่ได้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะภาคปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการของนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ของแต่ละโรงเรียน ขณะนี้แต่ละโรงเรียนมีการใช้ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สร้างความสะดวก ความพึงพอใจและความน่าสนใจให้แก่นักเรียนในโครงการ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายให้การสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการเป็นอย่างดี ผลจากกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนที่โครงการ SMP จัดกิจกรรมพัฒนาให้ โดยเฉพาะทักษะการสอนปฏิบัติ (Lab) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน พบว่า นักเรียนห้องเรียน SMP เป็นนักเรียนที่มีพัฒนาการทั้งความรู้ ทักษะ ลักษณะนิสัยไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับ เป็นห้องเรียนต้นแบบหรือห้องเรียนที่มีบทบาทเป็นผู้นำนักเรียนในห้องเรียนอื่นๆ เป็นที่น่าภูมิใจของโรงเรียน
 

 

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

                             โรงเรียนธรมมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 โดยมีจำนวนนักเรียนในโครงการ SMP จำนวน 2 รุ่น รวมทั้ง 2 ปีการศึกษาจำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน 
                              ซึ่งในส่วนของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก็ได้เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทางครู และนักเรียน เพื่อใช้บริการในด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ 


และมีอุปกรณ์เพียบพร้อม ในการให้บริการทั้งในด้าน วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เช่น เครื่องวัดพีเอช มิตเตอร์ เครื่องวัดค่าดีโอ กล้องจุลทรรศ์ สื่อต่างๆเป็นต้น โดยได้รับสนับสนุนจากทางโครงการ SMP 

ห้องวิทยาศาสตร์และห้องคณิตศาสตร์


       ซึ่งการให้บริการของห้องปฏิบัติการทุกครั้งจะมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์และคุณครูค่อยควบคุมดูแลนักเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ร่วมทั้งเพื่อให้นักเรียนและผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์มากที่สุด และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น


วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


         
             ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโครงการ SMP ประจำโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้เริ่มมีการใช้บริการแล้ว และได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งครูผู้สอน นักเรียนในโครงการ SMP และนักเรียนอื่นๆที่มีความสนใจ โดยจะใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

     ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาได้เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และได้เปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในโครงการและครู บุคลากร นักเรียน
ที่มีความสนใจในด้วนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์


     โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เช่น เครื่องมือทางฟิสิกส์ เคมี ชีวิทยา และดาราศาสตร์  ซึ่งได้รับสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ จากโครงการ  SMP 

     ซึ่งการใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จะต้องยึดกฎระเบียบข้อตกลงของห้องปฏิบัติการทั้ง 2 ห้อง มีข้อบังคับใช้กับครู บุคลากร นักเรียนผู้ที่เข้าใช้บริการ โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์และครูผู้สอนอยู่ดูแลการใช้บริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้าใช้บริการและความเป็นระเบียบร้อยของห้องปฏิบัติการ


เครื่องมือการทดลองรายวิชาฟิสิกส์ 
เครื่องมือการทดลองรายวิชาชีวิทยา

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้มีการใช้บริการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าใช้จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เป็นทั้งห้องสมุดขนาดเล็กที่คอยให้ใช้บริการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

เครื่องแก้ว
สารเคมี
จะเป็นโยชน์ให้ทุกคนที่ได้เข้าไปใช้บริการทุกคน