วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

                             โรงเรียนธรมมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 โดยมีจำนวนนักเรียนในโครงการ SMP จำนวน 2 รุ่น รวมทั้ง 2 ปีการศึกษาจำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน 
                              ซึ่งในส่วนของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก็ได้เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทางครู และนักเรียน เพื่อใช้บริการในด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ 


และมีอุปกรณ์เพียบพร้อม ในการให้บริการทั้งในด้าน วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เช่น เครื่องวัดพีเอช มิตเตอร์ เครื่องวัดค่าดีโอ กล้องจุลทรรศ์ สื่อต่างๆเป็นต้น โดยได้รับสนับสนุนจากทางโครงการ SMP 

ห้องวิทยาศาสตร์และห้องคณิตศาสตร์


       ซึ่งการให้บริการของห้องปฏิบัติการทุกครั้งจะมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์และคุณครูค่อยควบคุมดูแลนักเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ร่วมทั้งเพื่อให้นักเรียนและผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์มากที่สุด และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น