วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนเครือข่ายในโครงการ SMP เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายการพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย Moodle

ดูภาพเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 .  ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีโรงเรียนเครือข่ายในโครงการ SMP จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ (1) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (2) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ (3) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  (4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ (5) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และ (6) โรงเรียนดำรงวิทยา เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายการพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยMoodle แก่โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เนื่องจากจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีการจัดการศึกษาและผู้เรียนอย่างหลากหลายเพราะเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรม มีโรงเรียนที่ดำเนินพันธกิจพัฒนาผู้เรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเทศบาล สำนักการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น การพัฒนานาบุคลากรทางการศึกษาก็มีความสำคัญในยุคปัจจุบันเพื่อการพัฒนาการสอน แต่พบว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่ยังขาดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการเรียนรู้ ประเด็นปัญหาดังกล่าว มีสาเหตุหลากหลายประการ การขาดแคลนครู ขาดแคลนสื่อ พื้นที่ห่างไกลในเขตชนบท ศักยภาพครูและผู้เรียน การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning และ eDLTV กิจกรรมอบรมและพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle แก่โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เครือข่ายความร่วมมือ)


เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือต่อการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (LMS) หรือการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มุ่งเน้นสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ซอร์ฟแวร์ Moodle พัฒนาทักษะแก่บุคลากรทางการศึกษาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการศึกษาในอนาคตต่อไป1 ความคิดเห็น:

  1. นับเป็นการสร้างเครือข่ายพัฒนาร่วมกันให้เข้มแข็งขึ้นครับ

    ตอบลบ