วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คณะกรรมการโครงการ SMP ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการใช้ห้องปฏิบัติการ

โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา อ.เมือง จ.ยะลา
          วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งคณะกรรมการฯ เป็นผู้แทนคณาจารย์จากทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (http://science.yru.ac.th)  นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกำกับการดำเนินงานโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรชีววิทยา (http://science.yru.ac.th/biology2016) ประกอบด้วย ผศ.วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ และ อาจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป (http://science.yru.ac.th/gensci/)  ประกอบด้วย อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ และหลักสูตรคณิตศาสตร์ (http://science.yru.ac.th/mathematics/) ประกอบด้วย อาจารย์นุชนาถ เต็มดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการฯ ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามผลใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดยะลา ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา อ.เมือง โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อ.ยะหา และโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จังหวัดยะลา

          ผลจากการติดตามนิเทศก์ พบว่าหลักจากที่ได้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะภาคปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการของนักเรียนระดับชั้น ม.๔ และ ม.๕ ของแต่ละโรงเรียน ขณะนี้แต่ละโรงเรียนมีการใช้ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สร้างความสะดวก ความพึงพอใจและความน่าสนใจให้แก่นักเรียนในโครงการ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อ.ยะหา จ.ยะลา
          จากผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานในโครงการเป็นอย่างดี ผลจากกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนที่โครงการ SMP จัดกิจกรรมพัฒนาให้ โดยเฉพาะทักษะการสอนปฏิบัติ (Lab) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน พบว่า นักเรียนห้องเรียน SMP เป็นนักเรียนที่มีพัฒนาการทั้งความรู้ ทักษะ ลักษณะนิสัยไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับ เป็นห้องเรียนต้นแบบหรือห้องเรียนที่มีบทบาทเป็นผู้นำนักเรียนในห้องเรียนอื่นๆ เป็นที่น่าภูมิใจของโรงเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา


           นอกจากนั้น เนื่องจากช่วงนี้เป็นเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องมุสลิม โดยตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนถือศีลอด คณะกรรมการโครงการ SMP จึงเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบอินทผาลัมให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครู เพื่อร่วมสนับสนุนการละศีลอดหลังละหมาดในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ต่อไป
1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณทีมงานทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมนิเทศก์ในครั้งนี้ ได้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะดีๆ จากทั้งทีมงานและโรงเรียนเครือข่ายของเราครับ

    ตอบลบ