วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565

      ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประธานกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program) ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นเครือข่ายการพัฒนาโดยใช้แนวทางการศึกษาเพื่อความมั่นคง ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต. https://moe-south.org)  ณ โรงแรม บี.พี. แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในวันที่ 21 เมษายน 2565  และนายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และประธานในพิธีปิดการประชุมปฏิบัติการ ในวันที่ 22 เมษายน 2565

      สำหรับการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน "โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" หรือโครงการ SMP-YRU โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกิจกรรมหลักดำเนินการคือ กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ กิจกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, และปี ที่ 4-6  ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และจัดหา ติดตั้งครุภัณฑ์เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย และห้องปฏิบัติการเสร็จทันใช้ก่อนการเปิดใช้ในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้อย่างแน่นอน  นอกจากนั้น โครงการ SMP-YRU ยังได้เสนอให้พิจารณาขยายผลของโครงการต้นแบบ SMP-YRU ให้เป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญตามพันธกิจของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาในพื้นที่ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการเชิงบูรณาการในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ จชต. และใช้การพัฒนาด้วยการศึกษา สนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่เพื่อสันติสุขต่อไป

นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวย ศค.จชต. เป็นประธานในพิธีเปิด

นายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ศค.จชต. ให้เกียรติเป็นวิทยกร และเป็นประธานในพิธีปิด

     สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเป้าหมายพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายใหม่เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา (ปอเนาะกาสังบน) ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา  2) โรงเรียนผดุงศิลวิทยา ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา  และ 3) โรงเรียนพัฒนาวิทยากร (ปอเนาะบาบอลี) ต.จ๊ะกว๊ะ อ.รามัน จังหวัดยละา พร้อมทั้ง ยังคงมีความร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับโรงเรียนในเครือข่ายเดิมอีก 12 โรงเรียน โดยมุ่งเน้นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย  SMP-YRU ร่วมกันทั้ง 15 โรงเรียน โดยในปีการศึกษา 2565 จะมีนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4-6 ได้รับโอกาส ลดช่องว่างทางการศึกษา โดยเน้นลงมือปฏิบัติการในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และการฝึกฝนให้มีทักษะและความสนใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวนเกือบ 1,500 คน โดยจะมีการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง จัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในการพัฒนาร่วมกันในระยะ 3 ปี ในอนาคตต่อไป  


วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์ สาขาชีววิทยา และสาขาเคมี ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP

 
    เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ทีมนักวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มาเข้าร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์ สาขาชีววิทยา และสาขาเคมี ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ณ. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุขสวัสวิทยา
    มีการแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ คือ1.ภาคปฏิบัติการฟิสิกส์ จะเป็นเรื่องพื้นการการวัดโดยใช้เวิอร์เนียแะไมโครมิเตอร์ 2.ภาคปฏิบัติการเคมี เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการเตรียมสาร และแนะนำกรใช้อุปกรณ์ 3.ภาคชีววิทยา เรื่องศึกษาโครงสร้างของพืชบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
    นักเรียนสนุกกับเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง leanning by doing เพิ่มทักษะการทำแลปการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้องและแม่นยำ ทั้งนี้ทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณทางทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สละเวลามาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ


วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพัฒนาวิทยากร (ปอเนาะป่าพร้าว)

            วันที่ 5 เมษายน 2565 ทางโครงการ SMP-YRU นำโดยอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและผู้รับผิดโครงการ SMP-YRU พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมงานและตรวจรับการจ้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เจ้าหน้าที่ช่างออกแบบ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า และผู้รับเหมาจาก บริษัท ออฟฟิเซียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด) ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่าย เพื่อตรวจรับงานก่อสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพื่อเร่งรัดให้สามารถใช้งานได้ทันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้ คาดว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่ง และเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สอนทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงการด้านคณิตศาสตร์ต่อไป ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งและจัดครุภัณฑ์ประจำห้อง ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ Projector และกระดานไวท์บอร์ดขนาดมาตรฐาน รวมทั้งการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ในแต่ละห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะดำเนินการในระยะที่ 2 ต่อไปลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนผดุงศิลป์วิทยา

          วันที่ 5 เมษายน 2565 ทางโครงการ SMP-YRU นำโดยอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและผู้รับผิดโครงการ SMP-YRU พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมงานและตรวจรับการจ้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เจ้าหน้าที่ช่างออกแบบ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า และผู้รับเหมาจาก บริษัท ออฟฟิเซียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด) ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่าย เพื่อตรวจรับงานก่อสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพื่อเร่งรัดให้สามารถใช้งานได้ทันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้ คาดว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่ง และเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สอนทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงการด้านคณิตศาสตร์ต่อไป ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งและจัดครุภัณฑ์ประจำห้อง ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ Projector และกระดานไวท์บอร์ดขนาดมาตรฐาน รวมทั้งการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ในแต่ละห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะดำเนินการในระยะที่ 2 ต่อไปลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา (ปอเนาะกาสังบน)

     
          วันที่ 5 เมษายน 2565 ทางโครงการ SMP-YRU นำโดยอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและผู้รับผิดโครงการ SMP-YRU พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมงานและตรวจรับการจ้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เจ้าหน้าที่ช่างออกแบบ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า และผู้รับเหมาจาก บริษัท ออฟฟิเซียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด) ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่าย เพื่อตรวจรับงานก่อสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพื่อเร่งรัดให้สามารถใช้งานได้ทันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้ คาดว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่ง และเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สอนทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงการด้านคณิตศาสตร์ต่อไป ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งและจัดครุภัณฑ์ประจำห้อง ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ Projector และกระดานไวท์บอร์ดขนาดมาตรฐาน รวมทั้งการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ในแต่ละห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะดำเนินการในระยะที่ 2 ต่อไป