วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565

      ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประธานกรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program) ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นเครือข่ายการพัฒนาโดยใช้แนวทางการศึกษาเพื่อความมั่นคง ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต. https://moe-south.org)  ณ โรงแรม บี.พี. แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในวันที่ 21 เมษายน 2565  และนายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และประธานในพิธีปิดการประชุมปฏิบัติการ ในวันที่ 22 เมษายน 2565

      สำหรับการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน "โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" หรือโครงการ SMP-YRU โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกิจกรรมหลักดำเนินการคือ กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ กิจกรรมการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, และปี ที่ 4-6  ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และจัดหา ติดตั้งครุภัณฑ์เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย และห้องปฏิบัติการเสร็จทันใช้ก่อนการเปิดใช้ในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้อย่างแน่นอน  นอกจากนั้น โครงการ SMP-YRU ยังได้เสนอให้พิจารณาขยายผลของโครงการต้นแบบ SMP-YRU ให้เป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญตามพันธกิจของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาในพื้นที่ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการเชิงบูรณาการในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ จชต. และใช้การพัฒนาด้วยการศึกษา สนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่เพื่อสันติสุขต่อไป

นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวย ศค.จชต. เป็นประธานในพิธีเปิด

นายภิญญา รัตนวรชาติ รอง ศค.จชต. ให้เกียรติเป็นวิทยกร และเป็นประธานในพิธีปิด

     สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเป้าหมายพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายใหม่เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา (ปอเนาะกาสังบน) ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา  2) โรงเรียนผดุงศิลวิทยา ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา  และ 3) โรงเรียนพัฒนาวิทยากร (ปอเนาะบาบอลี) ต.จ๊ะกว๊ะ อ.รามัน จังหวัดยละา พร้อมทั้ง ยังคงมีความร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับโรงเรียนในเครือข่ายเดิมอีก 12 โรงเรียน โดยมุ่งเน้นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย  SMP-YRU ร่วมกันทั้ง 15 โรงเรียน โดยในปีการศึกษา 2565 จะมีนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4-6 ได้รับโอกาส ลดช่องว่างทางการศึกษา โดยเน้นลงมือปฏิบัติการในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และการฝึกฝนให้มีทักษะและความสนใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวนเกือบ 1,500 คน โดยจะมีการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง จัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในการพัฒนาร่วมกันในระยะ 3 ปี ในอนาคตต่อไป  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น