วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านปฏิบัติการเคมี เรื่อง การไทเทรตหาจุดยุติ ด้วยฟีนอล์ฟทาลีน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพัฒนาวิทยากร


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ SMP - YRU โรงเรียนพัฒนาวิทยากร นางอามีเนาะ ดีปาตี ครูผู้สอนรายวิชา เคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเรื่อง การไทเทรตหาจุดยุติ ด้วยฟีนอล์ฟทาลีน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้เตรียมสารเคมีและเป็นผู้ช่วยในการสอนปฏิบัติการในครั้งนี้

จุดประสงค์การทดลอง

       1. เพื่อเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การไทเทรต

       2. ทำการทดลอง เพื่อศึกษาการหาจุดยุติโดยวิธีการไทเทรตได้

อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

       1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์                    6. ขวดรูปชมพู่

       2. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก                         7. บีกเกอร์

       3. สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน                              8. หลอดหยด

       5. บิวเรตต์                                                     10. ขาตั้งพร้อมที่จับ

    

             


วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP-YRU) ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยากร

        วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์และผู้รับผิดชอบโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจตร คณะกรรมการดำเนินงานฯ นางหวันสะปีเยาะ กอระ ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน ตัวแทน ฉก.ในพื้นที่รามัน รวมถึงชุมชนเครือข่ายในพื้นที่เป็นสักขีพยานร่วมกัน "เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Science and Mathematics Program Yala Rajabhat University: SMP YRU) ในวันนี้ ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยากร ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  เป็นโรงเรียนลำดับที่ 15" เพื่อการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีการแสดงจากนักเรียน ดังนี้ 1) การอ่านคัมภีร์อัล-กรุอาน 2) การแสดง Science Show และ 3) กิจกรรมเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

        โครงการ SMP-YRU ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินงานอย่างเนื่อง ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายทั้งหมด 15 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2665 ได้ขยายโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนผดุงศีลวิทยา โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา และโรงเรียนพัฒนาวิทยากร เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเยาวชน และชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้  สังเกตเห็นแววตาความดีใจของนักเรียนและครู ที่มีโอกาสใช้ห้องปฏิบัติการวิทย์และอุปกรณ์ทดลองแล้ว ทีม มรย. มีกำลังใจอีกโขที่จะขับเคลื่อน SMP-YRU ต่อไปครับ

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนดำรงวิทยา จัดกิจกรรมแนะแนวรับสมัครนักเรียนใหม่ ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP - YRU

     วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 11.30 - 12.15 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนดำรงวิทยา โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science Mathematics Program : SMP - YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และแนะแนวโครงการ SMP-YRU ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายอับดุลรอศักดิ์ ยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงวิทยา นายอับดุลเลาะ อาลีมามะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ และนางสาวฆอลีเยาะห์ ดอเลาะ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ เข้าร่วมการพบปะนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

     เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ทางโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP - YRU โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา นำทีมโดยอาจารย์อิลฮาม อับดุลเลาะ หัวหน้าโครงการ ฯ อาจารย์ฮาลีเมาะ เลาะแม เจ้าหน้าที่โครงการฯ และนักเรียนในโครงการรุ่นที่ 2 ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ในโครงการ ฯ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 และเปิดห้องปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้ร่วมทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้แลปปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลดำเนินงานและตรวจสอบครุภัณฑ์และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

        มื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU นำโดย ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร และไฮดี แวเด็ง ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต โรงเรียนคัมภีรืวิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา และโรงเรียนดำรงวิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา เพื่อดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ว่าการรับการจ่ายถูกต้องต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ให้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป รวมถึงสภาพการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ทางโครงการ SMP-YRU ต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุส่งไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ทางมหาวิทลัยดำเนินการขั้นต่อไป

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาได้รับคัดเลือกโครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน
เมื่อวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565 ตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้เข้าร่วมรับมอบและอบรมท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 2) ณ อุทยานดาราศาสตร์ศิรินธรและโรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่