วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP-YRU) ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยากร

        วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์และผู้รับผิดชอบโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจตร คณะกรรมการดำเนินงานฯ นางหวันสะปีเยาะ กอระ ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน ตัวแทน ฉก.ในพื้นที่รามัน รวมถึงชุมชนเครือข่ายในพื้นที่เป็นสักขีพยานร่วมกัน "เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Science and Mathematics Program Yala Rajabhat University: SMP YRU) ในวันนี้ ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยากร ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  เป็นโรงเรียนลำดับที่ 15" เพื่อการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีการแสดงจากนักเรียน ดังนี้ 1) การอ่านคัมภีร์อัล-กรุอาน 2) การแสดง Science Show และ 3) กิจกรรมเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

        โครงการ SMP-YRU ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินงานอย่างเนื่อง ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายทั้งหมด 15 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2665 ได้ขยายโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนผดุงศีลวิทยา โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา และโรงเรียนพัฒนาวิทยากร เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเยาวชน และชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้  สังเกตเห็นแววตาความดีใจของนักเรียนและครู ที่มีโอกาสใช้ห้องปฏิบัติการวิทย์และอุปกรณ์ทดลองแล้ว ทีม มรย. มีกำลังใจอีกโขที่จะขับเคลื่อน SMP-YRU ต่อไปครับ

1 ความคิดเห็น: