วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลดำเนินงานและตรวจสอบครุภัณฑ์และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

        มื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU นำโดย ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร และไฮดี แวเด็ง ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต โรงเรียนคัมภีรืวิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา และโรงเรียนดำรงวิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา เพื่อดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ว่าการรับการจ่ายถูกต้องต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ให้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป รวมถึงสภาพการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ทางโครงการ SMP-YRU ต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุส่งไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ทางมหาวิทลัยดำเนินการขั้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น