วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

       
           วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.25-15.05 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4/1 (SMP) โดยมีอาจารย์อามานี วอลีมาแยเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาชีววิทยาและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการฟิสิกส์เรื่อง แรงเสียดทาน

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.45– 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 smp ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน  โดยมี อ.นูรีดา กะลูแป อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วย
วัตถุประสงค์การทดลอง
1.เพื่อศึกษาแรงต่างๆ ที่กระทำบนผิวสัมผัสของวัตถุ
2.เพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

สอบวัดระดับความรู้นักเรียนโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ โรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) กำหนดสอบวัดระดับความรู้นักเรียนโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ (1)โรงเรียนดำรงวิทยา (2)โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3)โรงเรียนประทีบวิทยา (4)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์(5)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ เพื่อประเมินความรู้ในแต่ละภาคการเรียนโดยยึดตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ซึ่งในการสอบในครั้งนี้ได้จัดให้มีการสอบจำนวน 6 รายวิชา ดังนี้ 
        1.วิชาฟิสิกส์
        2.วิชาชีววิทยา
        3.วิชาเคมี
        4.วิชาคณิตศาสตร์
        5.วิชาภาษาไทย 
        6.วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

นำเสนอโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของโครงการ SMP ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  (เริ่มโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ผู้แทนจาก กอ.รมน.ภ.4 ส่วนหน้า และคณะทำงานจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) เพื่อกลั่นกรองข้อมูลเตรียมนำเสนองบประมาณโครงการต่อคณะกรรมการกรรมาธิการต่อไป ซี่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ โครงการ SMP ยังคงสนับสนุนการพัฒนานักเรียน อาจารย์ บุคลากร ผู้บริหาร ชุมชน ผู้ปกครอง (โรงเรียนเดิม 9 โรงเรียน และมีเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนใหม่อีก 3 โรงเรียน) รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่
    ในปี พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายเพื่อใช้การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาด้านความมั่นคง สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อตอบสนองกำลังคงในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเน้นการใช้กระบวนการวิจัยในการติดตามประเมินผลการพัฒนาในโครงการอย่างต่อเนื่อง
   สำหรับผลการดำเนินงานสำคัญที่ผ่านมา ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน ม.6 รุ่นแรกจาก 6 โรงเรียนในโครงการ สำเร็จการศึกษา 238 คน และเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 28.99  ซึ่งตามเป้าหมายในโครงการ ต้องการสร้างเจตคตินักเรียนในโครงการให้สนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ในอนาคต  ในจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ยังมีความต้องการเรียนต่อด้านศาสนาให้จบหลักสูตร อีกจำนวน 68 คน ในจำนวนนี้ คาดว่าจะมีผู้ศึกษาต่อปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และที่เกี่ยข้องเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการจะติดตามต่อไป


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดตามได้ที่  https://smp-yru.blogspot.com/p/blog-page_7.html

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความรู้ นักเรียน SMP โรงเรียนดำรงวิทยา👉เมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน 2562  ณ โรงเรียนดำรงวิทยา ช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์ นักเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้มาเรียนชดและทบทวนบทเรียน รายวิชาชีววิทยา เคมี และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะจัดสอบในวันที่ 20 – 21 กันยายน 2562  โดยมีอาจารย์ชัซวานี เปาะตองเซ็ง อาจารย์กอรีเย๊าะ มะนาฮา และอาจารย์รอสเมาะ ลีเดร์ เป็นผู้สอน
👉ในการจัดการเรียนการสอนในวันนี้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการเรียนของนักเรียน SMP ในปีการศึกษานี้จะดีขึ้นกว่าเดิม

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562

การศึกษาเนื้อเยื่อบุผิวจากเยื่อบุข้างแก้มและศึกษาเนื้อเยื่อเลือด            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 13.20-14.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาเนื้อเยื่อบุผิวจากเยื่อบุข้างแก้มและศึกษาเนื้อเยื่อเลือด ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ได้เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติวิทยาสาสตร์ SMP เพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์อุหมาด เดชอรัญ เป็นอาจารย์ประจำวิชาชีววืทยา

วัตถุประสงค์
1.สามารถบอกชนิดของเนื้อเยื่อสัตว์ได้
2.สามารถอธิบายลักษณะของเซลล์จากเยื่อบุข้างแก้มได้
3.สามารถบอกส่วนประกอบต่างๆของเลือดได้

สื่อประกอบการเรียนการสอนแบบจำลองโมเลกุล

      วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ แบบจำลองโมเลกุล  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) โดยมีอาจารย์ วนิดา เหาะแอ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมี


วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เรียนแลปปฏิบัติการในวันหยุดสุดสัปดาห์


 
    เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP รุ่นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพื้นฐานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  จัดโดยอาจารย์สายฝน บาหะลา บรรยายและสอนปฏิบัติการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์

กิจกกรรมงานอาซูรอสัมพันธ์โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

   
    เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนสมบุรณ์ศาสน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ โดยได้รับเกียตรจาก นายนาวี สะแปอิง ผู้อำนวยการการศึกษาเอกชนอำเภอยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายมาหามะรอลี อาบูบากา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์กล่าวรายงาน และมีแขกผู้มีเกียรติจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนครูและนักเรียนในโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

โครงการ SMP ได้สนับสนุนหนังสือเรียน และหนังสืออ่านเสริมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการรักการอ่าน

  โรงเรียนดำรงวิทยา ได้นำหนังสือเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ SMP มอบให้แก่นักเรียน SMP ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน หนังสือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้หนังสือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ประกอบด้วยรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีการออกแบบ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์กายภาพ นักเรียน SMP ใช้หนังสือยืมเรียนต่อเนื่องตามสายรหัสนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวนูรมา มาแจ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา เข้ารับรางวัลครูดีเด่นของอำเภอธารโต จังหวัดยะลา พร้อมกันนี้ นางสาวซากีย๊ะ อาบู ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ขึ้นรับรางวัลสถานศึกษาที่มีภูมิทัศน์ดีเด่นในอำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมี ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นผู้มอบรางวัลในงานโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์สร้างสันติสุข ประจำปี 2562

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

การทดลองเรื่องการแยกสาร


วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ smp โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสาร โดยมี อ.มูฮัมหมัดซุกรี มาแจ เป้นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยปฏิบัติการ

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

การศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง


 วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ smp โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
โดยมี อ.นูรซีลา สะเต๊ะ เป้นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ