วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562

การศึกษาเนื้อเยื่อบุผิวจากเยื่อบุข้างแก้มและศึกษาเนื้อเยื่อเลือด            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 13.20-14.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาเนื้อเยื่อบุผิวจากเยื่อบุข้างแก้มและศึกษาเนื้อเยื่อเลือด ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ได้เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติวิทยาสาสตร์ SMP เพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์อุหมาด เดชอรัญ เป็นอาจารย์ประจำวิชาชีววืทยา

วัตถุประสงค์
1.สามารถบอกชนิดของเนื้อเยื่อสัตว์ได้
2.สามารถอธิบายลักษณะของเซลล์จากเยื่อบุข้างแก้มได้
3.สามารถบอกส่วนประกอบต่างๆของเลือดได้
            เซลล์และเนื้อเยื่อ คือ หน่วยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตโดยเซลล์ (cell) มาจากคำว่า Cella ในภาษาละติน ซึ่งมีความหมายว่าห้องเล็ก ๆ เซลล์สามารถเพิ่มจำนวน เจริญเติบโตและตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ เซลล์บางชนิดเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง เช่น เซลล์ อสุจิ เป็นต้น เซลล์มีอยู่หลายชนิดซึ่งมีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่อยู่ของเซลล์(cell)และหน้าที่การทำงานของเซลล์(cell) แต่เซลล์(cell)มีโครงสร้างที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน ที่มีเหมือนกัน คือ เยื่อหุ้มเซลล์(cell membrane) ไซโตพลาซึม(cytoplasm)และนิวเคลียส(nucleus) สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างก็ประกอบด้วยเซลล์(cell)ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถบ่งบอกถึงคุณสมบัติและแสดงความเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างชัดเจนสมบูรณ์ เซลล์(cell)ช่วยในการสร้างและซ่อมแซม ผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระดูก อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

ภาพประกอบการทำการทดลอง

                                                 


                 จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้นักเรียนทราบว่าโครงสร้างภายในของเซลล์สิ่งมีชีวิตนั้นจะประกอบไปด้ววย Cell membrane (เยื่อหุ้มเซลล์ ) Cytoplasm (ไซโทพลาสซึม ) และ Nucleus ( นิวเคลียส ) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้ การเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาเนื้อเยื่อบุผิวจากเยื่อบุข้างแก้มและศึกษาเนื้อเยื่อเลือดนั้นจะเห้นได้ว่า  เนื้อเยื่อบุผิวประกอบด้วยเซลล์แตกต่างกันตามต าแหน่งของเนื้อเยื่อ เซลล์เรียงอยู่บนเยื่อ ฐาน ในอวัยวะต่างๆ มีเนื้อบุผิวเกิดจากเซลล์ที่แตกต่างกัน
ส่วนเนื้อเยื่อเลือดประกอบด้วยส่วนที่เป็นเซลล์คือเม็ดเลือดชนิดต่างๆ กับสารระหว่างเซลล์ที่เป็น ของเหลวคือพลาสมา ทั้งสองส่วนท าหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เม็ดเลือดแดงล าเลียงออกซิเจนและคาร์บอนได ออกไซต์ เม็ดเลือดขาวท าหน้าที่ท าลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่กระแสเลือดและร่างกาย รวมทั้งท าหน้าที่ใน ระบบภูมิต้านทาน พลาสมาท าหน้าที่ล าเลียงสารอาหาร เกลือแร่ วิตามิน ฮอร์โมน ของเสีย กระจาย อุณหภูมิ และสิ่งที่ละลายอยู่ในพลาสมาให้มีความสมดุลในร่างกาย
ดังนั้นเซลล์ทุกชนิดจะมีรูปร่างที่แตกต่างกัน ถึงจะเป็นชนิดเดียวกันก็ตาม แต่โครงสร้างภายในซ่อมแตกต่างกัน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น