วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

       
           วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.25-15.05 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4/1 (SMP) โดยมีอาจารย์อามานี วอลีมาแยเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาชีววิทยาและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการ 
      กล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและรายละเอียดโครงสร้างของเซลล์ ที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยขยายศักยภาพทางด้านการมองเห็น โดยกล้องจุลทรรศน์จำแนกได้เป็น 2 ชนิด คือ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง (Iight microscope) และกล้องจุลทรรศน์ (electron microscope) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยในปฏิบัติการครั้งนี้จะใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
         กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง หลักการทำงานจะใช้ลำแสงที่เป็นความยาวคลื่นที่ตามองเห็นได้และชุดของเลนส์แก้วทำให้เกิดภาพขยาย ซึ่งภาพปรากฏให้เห็นได้โดยตรงในลำกล้อง กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ (compound microscope) และกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ (stereoscopic microscope)


      กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ เป็นกล้องชนิดเลนส์ประกอบสามารถใช้ศึกษาโครงสร้างภายนอกของวัตถุที่ทึบแสง มีกำลังขยายต่ำกว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพ 3 มิติ และเป็นภาพเสมือนหัวต่ำไม่กลับซ้ายขวา

วัตถุประสงค์
                     1. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบและอธิบายหลักการทำงานของกล้องทั้ง 2ชนิดได้
                     2. สิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เช่น สัตว์ พืช เป็นต้น

ภาพประกอบการทดลอง

        จากการทดลองครั้งนี้ทำให้นักเรียนทราบถึงวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงประกอบและกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอได้อย่างถูกต้องและสามารถต่อยอดความรู้ไปใช้ในการเรียนรู้ต่อไป 

1 ความคิดเห็น: