วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเครือข่าย


          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 - 16.30 น. ทาง
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP YRU) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ (รุ่นที่ 6)  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 14 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 2.โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ 3.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 4.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  5.โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา 6.โรงเรียนดำรงวิทยา 7.โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 8.โรงเรียนคัมภีร์วิทยา 9.โรงเรียนประทีปวิทยา 10.โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 11.โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา 12.โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 13.โรงเรียนผดุงศิลวิทยา และ 14.โรงเรียนพัฒนาวิทยากร (ปอเนาะป่าพร้าว) โดยมีวัตถุประส่งค์เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยทำการสอบทั้งหมด 4 วิชา รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) รายวิชาภาษาไทยและรายวิชาภาษาอังกฤษ ในปีนี้มีนักเรียนที่สนใจสมัครสอบคัดเลือก จำนวนทั้งหมด 738 คน จากโรงเรียนในเครือข่าย โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นผู้ออกข้อสอบในครั้งนี้