วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คณะกรรมการแผนวิจัยประชุมเพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผ่านกระบวนการ PLC รายวิชาเคมี

  
            วันที่ 24 มิถุนายน 2564  แผนงานวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ PLC จัดประชุมเพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผ่านกระบวนการ PLC รายวิชาเคมี ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ หัวหน้าหมวดรายวิชาเคมี และครูผู้สอนทั้ง 12 โรงเรียน  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 27 คน จาก 12 โรงเรียน ได้แก่ 
                (1) โรงเรียนดำรงวิทยา 
                (2) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา 
                (3) โรงเรียนประทีบวิทยา 
                (4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 
                (5) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา 
                (6) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 
                (7) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 
                (8) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ 
                (9) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 
               (10)โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 
               (11)โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา 
               (12)โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 

 ซึ่งการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผนการดำเนินการพัฒนาจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานวิจัยและเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่ได้จัดทำร่วมกันไว้แล้วต่อไป 
ซึ่งการประชุมออนไลน์ครั้งนี้ มี อ.ดร. ศฺริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด และอาจาร์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย ผู้ร่วมวิจัย และผู้ช่วยวิจัย PLC เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้