วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คณะกรรมการโครงการ SMP นำเสนอแนวคิดโครงการ SMP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560               
 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการได้นำเสนอโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP) ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดยะลาในปีงบประมาณ 2560


  
ซึ่งโครงการ SMP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มรย. เสนอให้ดำเนินการต่อปีงบประมาณต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ การดำเนินโครงการนี้ในปีการศึกษา 2560

ดูภาพเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนานักเรียนในชั้น ม. 5 ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่ด้วยทรัพยากรที่ได้สร้างไว้แล้ว จึงจะเปิดรับนักเรียนชั้นเรียน ม. 4 ใหม่เพิ่มขึ้นในโรงเรียนเดิมอีกโรงเรียนละ 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 40 คน  รวมเป็นโรงเรียนละ 2 ห้อง จำนวนนักเรียน 80 คน และจะเพิ่มกิจกรรมสำหรับนักเรียนห้อง SMP เพิ่มขึ้นจากเดิมปีประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม


วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คณะกรรมการโครงการ SMP มรย.นำเสนอกรอบแนวคิดโครงการ SMP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมกลั่นกรองการเสนอกรอบแนวคิด โครงการและกิจกรรมเพื่อเสนอของบประมาณโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยสอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ โดยกรอบแนวคิดของโครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ที่สอดคล้องกับพันธกิจและกรอบนโยบายการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาเยาวชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการสื่อสารเพื่อสันติภาพและสันติสุข ซึ่งคณะกรรมการได้นำเสนอโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP) ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดยะลา

     กรอบความคิดของโครงการ SMP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มรย. เสนอให้ดำเนินการต่อปีงบประมาณต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ โดยขยายจำนวนนักเรียนใหม่ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีนักเรียนระดับชั้น ม.5 รหัสนักเรียน 59 จำนวน 240 คน (6 โรงเรียน ๆ ละ 40 คน) และรับนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.4 รหัส 60 จำนวน 240 คน (6 โรงเรียน ๆ ละ 40 คน) รวมสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 480 คน โดยงบประมาณเน้นไปในด้านการพัฒนาศักยภาพครู กิจกรรมพัฒนานักเรียน สร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี