วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

การใช้และดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์

 


            เมื่อวันที่​ 30 กันยายน​ 2563 เวลา11.05-12.25 น.ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP) อาคารลุตฟีย์ ชั้น 4 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (SMP) เรื่อง การใช้และดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ โดยมีอาจารย์
อาแอเสาะ เจะหวันเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาชีวะวิทยา

คณะกรรมการโครงการ SMP-YRU ประชุมเตรียมดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program, Yala Rajabhat University: SMP-YRU) โดยอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานคณะทำงานประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งดำเนินการในโครงการ SMP-YRU มาเป็นปีที่ 6 อย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้

   สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นงบลงทุนและสิ่งก่อสร้างเพื่อการปรับปรุงห้องปฏิบัติการในโรงเรียนเดิมรุ่นแรก จำนวน 6 โรงเรียน เน้นการปรับปรุงให้ห้องปฏิบัติการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ใน 6 โรงเรียนเดิม ในรุ่นแรกที่เข้าร่วมโครงการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ 2559 ทั้งนี้ ให้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สร้างโอกาสทางการศึกษาต่อปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นกำลังสำคัญของ Thailand 4.0 

               

      อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดพัฒนาห้องเรียน SMP-YRU อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จะดำเนินการสนับสนุนการพัฒนานักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีข้อจำกัดงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้  เน้นการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนที่มหาวิทยาลัย ได้แก่ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายไอที เป็นต้น

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

บทปฏิบัติการที่ 4 สีของสารประกอบ และกิจกรรมที่ 2.5 การทดลองการเกิดปฏิกริยาเคมีกับน้ำ

      
     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสุขสวัสวัสดิ์วิทยา อาจารย์อิลฮาม อับดุลเลาะ ครูผู้สอนในรายวิชาเคมี ได้จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการเคมี เรื่องสีของสารประกอบ และการทดลองการเกิดปฏิกริยาเคมีกับน้ำ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเตรียมอุปกรณ์สารเคมีและควบคุมดูแลการทดลอง

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563

โครงการเพิ่มสมรรถนะ​ด้าน​บริหาร​และจัดการ​พลังงาน​ครบวงจร​ในชุมชน​ระดับ​ตำบลและเครือข่าย​พลังงาน​ชุมชน​ และรณรงค์​ประชาสัมพันธ์​การอนุรักษ์​พลังงาน​

 


       เมื่อวันที่​ 21​ กันยายน​ 2563 ณ ห้องประชุมลุตฟีย์ อาคารลุตฟีย์ ชั้น 2 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะ​ด้าน​บริหาร​และจัดการ​พลังงาน​ครบวงจร​ในชุมชน​ระดับ​ตำบลและเครือข่าย​พลังงาน​ชุมชน​ และรณรงค์​ประชาสัมพันธ์​การอนุรักษ์​พลังงาน​(ประเภท​โรงเรียน​พลังงาน​ชุมชน​) โดยมีนายนิเซะ  กาเดร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา เป็นวิทยากร ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP โดยรูแบบกิจกรรมนันทนาการ  นำเสนอข้อมูลการพลังงานในโรงเรียน เทคโนโลยีทดแทนระดับชุมชน 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

กิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน "

       เมื่อวันที่  22 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี6 (SMP) จัดกิจกรรม  "จิตกรรมพัฒนาศาสนสถาน ณ มัสยิมอัล-มูตตาหีดาตูลอีสลามียะห์ โปโหนมาจัง (จืองา) " 

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ำ

           

           เมื่อวันที่ 23 เดือนกันยายน 2563 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ำ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีอาจารย์ซารีฟะห์ อาวัง เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมี และมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

วัตถุประสงค์
1. ทำการทดลองเพื่อศึกษาปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียม แมกนีเซียม ทองแดง และสังกะสีกับน้ำ
2. เปรียบเทียบความว่องไวในการทำปฏิกิริยาเคมีกับน้ำของธาตุหมู่ IA IIA และธาตุทรานซิชัน
3. ระบุสมบัติความเป็นกรดและเบสของสารละลายที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาเคมี

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

กิจกรรม "ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ กฟพ จะนะ"

          เมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน 2563 โรงเรียนตาร์เบีตตุลวาตันมูลนิธิ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (SMP) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (mini smp) ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟพ จะนะ โดยตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (โรงไฟฟ้า จะนะ) 

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

โครงการ '' ประดิษฐ์สายคล้องหูหน้ากากอนามัย" จัดโดย : วิศกรสังคม มรย. ประจำตำบลบันนังสาเรง

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563  ทีมงานวิศกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำตำบลบันนังสาเรง ได้จัดโครงการ'' ประดิษฐ์สายคล้องหูหน้ากากอนามัย"  ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ SMP  โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลธินิ ต.บันนังสตา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน
   

โครงการแนะแนวศึกษาต่อสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMP) โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา จัดโดย : วิศกรสังคม มรย. ประจำตำบลบาโงยซิแน

     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 วิศกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำตำบลบาโงยซิแน จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMP) ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP เข้าร่วมโครงการจำนวน 37 คน

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Robolnnovator Challenge 2020 by Software park Thailand

            ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิได้เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน Robolnnovator Challenge 2020 by Software park Thailand ทีมระดับมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปฏิบัติการ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาของโลหะกับน้ำ

       วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 11.05-12.25 น ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้น    มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาของโลหะกับน้ำ โดยมีอาจารย์วนิดา เหาะแอเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมี


วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

นักเรียนโครงการห้องเรียน SMP เข้าร่วมนำเสนองานโครงงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ     เมื่อวันที่  10 กันยายน 2563 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเคมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โครงการ '' ถังขยะจากขวดพลาสติก" จัดโดย : วิศกรสังคม มรย. ประจำตำบลวังพญา

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  ทีมงานวิศกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำตำบลวังพญา ได้จัดโครงการ'' ถังขยะจากขวดพลาสติก"  ณ ห้องประชุมฟิรดาวซ์ โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP เข้าร่วมโครงการจำนวน 36 คน

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในโครงการ SMP YRU โรงเรียนดำรงวิทยา

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนดำรงวิทยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในโครงการห้องเรียนพิเศษ (Science Mathematics Program : Yala Rajabhat University : SMP YRU) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้ความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ SMP YRU เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้
         กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนในโครงการ SMP YRU ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 40 คน โดยกิจกรรมจะเปิดวิดีทัศน์แนะนำโครงการ วิดีทัศน์แนะนำสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง บรรยายความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่นักเรียนในโครงการต้องเข้าร่วม เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักโครงการ SMP YRU มากยิ่งขึ้น มีกิจกรรมสันทนาการ เกมส์พิศวงปลายปากกา เพื่อให้นักเรียนได้ละลายพฤติกรรมและเข้าสู่บทเรียนรู้จักทักษะทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมระดมความคิดเห็นของนักเรียนในหัวข้อ “ความคาดหวังที่มีต่อโครงการ” เพื่อรับรู้และรับทราบจุดประสงค์ของนักเรียนในการเข้าร่วมในโครงการ SMP YRU

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิธีการตรวจสอบสารอาหาร


          วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 14.20 – 15.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา นางสาวนิฮามูนี นิกาจิ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและยา ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิธีการตรวจสอบสารอาหาร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้เตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ในการทดลอง

โครงการ SMP-YRU พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรายวิชาปฏิบัติการเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การดำเนินงานพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในโครงการ SMP-YRU ซึ่งเริ่มดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในแนวทางการพัฒนาโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นพี่เลี้ยง ดำเนินการร่วมกับผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยได้สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 ในพื้นที่ 12 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ในทุกมิติ ตั้งแต่การปรับกิจกรรมการเรียนการสอน การปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ โต๊ะเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ เครื่องมือทดลอง วัสดุการทดลอง สื่อโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นการปฏิบัติในห้องทดลอง (Lab) ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั้งด้านความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการพัฒนาผ่านกระบวนการของค่ายพัฒนาในแต่ละด้าน 

        รูปแบบการพัฒนานักเรียนในโครงการ SMP-YRU มุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง ให้โอกาสผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติทดลอง การทำโครงงาน (Project) ด้านวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในโครงการยังคงมีปัญหาของการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการ (Lab) ไม่ครบถ้วน เนื่องจากครูมีเวลาไม่เพียงพอ ครูขาดทักษะในการทดลอง นักเรียนมีเวลาในห้องปฏิบัติการน้อย จากการสำรวจครูผู้สอน นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เห็นว่า การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งออนไลน์ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เนื้อหาการทดลอง ขั้นตอนการทดลองมาก่อนโดยการศึกษาด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ก็จะทำให้สามารถลดเวลาในการใช้ห้องปฏิบัติ สามารถทดลองและรายงานผลการทดลองได้ทันเวลา  โดยส่งรายงานผ่านทางออนไลน์ในระบบอิเลิร์นนิ่ง ผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะนำ เป็นที่ปรึกษาเท่านั้น

      อย่างไรก็ตาม รายวิชาที่ผู้สอนเห็นว่ามีความจำเป็น เป็นพื้นฐานที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ที่ควรพัฒนาเป็นรายวิชาในระบบอีเลิร์นนิ่งได้แก่ รายวิชาปฏิบัติการเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเลือกเนื้อหาปฏิบัติการทดลอง จำนวน 10 เรื่อง ตามที่ผู้สอนเห็นว่ามีความสำคัญมากสุดตามลำดับ ซึ่งทีมงาน SMP-YRU โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะทำงานได้เริ่มดำเนินการถ่ายทำคลิปวิดีโอมาผนวกเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (Courseware)  เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ม.4  หรือครูผู้สอนเข้ามาเรียนรู้ ก่อนทำการทดลองในห้องปฏิบัติการต่อไป