วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

โครงการ '' ถังขยะจากขวดพลาสติก" จัดโดย : วิศกรสังคม มรย. ประจำตำบลวังพญา

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  ทีมงานวิศกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำตำบลวังพญา ได้จัดโครงการ'' ถังขยะจากขวดพลาสติก"  ณ ห้องประชุมฟิรดาวซ์ โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP เข้าร่วมโครงการจำนวน 36 คน

    ปัญหารวิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นจากการอุปภโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเป็นความนิยมใช้ขวดพลาสติกเนื่องจากสะดวกในการใช้งานและมีราคาถูกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและโรงเรียน

    ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมขวดน้ำพลาสติกมาสร้างเป็นทั้งขยะเพื่อลดปัญหาขยะประเภทพลาสติก ยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและเป็นการการนำเอาของเหลือใช้มีมูลค่าและเกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดประเภทพลาสติกในโรงเรียน
2.เพื่อให้โรงเรียนสะอาดและมีขยะน้อย
3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักนำสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์

ประมวลภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. วิศวกรสังคมมีบทบาทพัฒนาด้านการศึกษา และสิ่งแวดล้อม เป็นแนวคิดทีดีมากครับ

    ตอบลบ