วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

นักเรียนโครงการ SMP ทัศนศึกษา ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

        วันที่ 31 มกราคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักเรียน Top 5 ชั้นมัธยมศึกษาปี 6 จาก 6 โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ที่มีผลการสอบวัดระดับติด 3 อันดับแรกของโรงเรียนจำนวน 3 คน และนักเรียนกิจกรรมเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับโครงการและโรงเรียน จำนวน 2 คน โรงเรียนละ 5 คน จำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ได้โคต้าพิเศษได้ไปศึกดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงแหล่งงานที่รองรับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงการเลือกเรียนเพื่อเข้าทำงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและค้นหาตัวตนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

นักเรียนโครงการ SMP ทัศนศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


"สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)" วันที่ 31 มกราคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักเรียน Top 5 ชั้นมัธยมศึกษาปี 6 จาก 6 โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ที่มีผลการสอบวัดระดับติด 3 อันดับแรกของโรงเรียนจำนวน 3 คน และนักเรียนกิจกรรมเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับโครงการและโรงเรียน จำนวน 2 คน โรงเรียนละ 5 คน จำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ได้รับโคต้าพิเศษได้ไปทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงแหล่งงานที่รองรับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงการเลือกเรียนเพื่อเข้าทำงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและค้นหาตัวตนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันที่ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศคสตร์นิวเคลียร์ วิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปรมาณู และตลอดจนดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ทราบถึงการป้องกันเฝ้าระวัง อันตรายจากนิวเคลียร์ ขั้นตอนการทำลาย และได้รับความรู้ถึงประโยชน์ของนิวเคลียร์ เช่น ด้านการแพททย์ สามารถนำสารประกอบไอโอดีน 131 ที่ผ่านกระบวนการผลิตจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ใช้ตรวจรักษามะเร็ง ต่อมไทรอยด์ ด้านการเกษตรใช้ในการฉายรังสีเพื่อปรับปรุ่งพันธ์พืช และใช้ในการฉายรังสีผลไม้เพื่อฆ่าและยับยั้งเชื้อเชื้อจุลินทรีย์ทำให้ผลไม้อยู่ได้นานและสามารถส่งออกขายไปยังต่างประเทศได้ ใช้ในการทำหมันแมลงเพื่อลดการขยายพันธ์ของแมลงที่สร้างความเสียหายทางการเกษตร ด้านวัสดุศาสตร์และอุตสาหกรรม ฉายรังสีอัญมณีเพื่อเปลี่ยนสีของอัญมณี และใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

นักเรียน Top 5 โครงการ SMP ทัศนศึกษา


วันที่ 30 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้โอวาทกับนักเรียน Top 5 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ 6 จาก 6 โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ที่มีผลการสอบวัดระดับติด 3 อันดับแรกของโรงเรียนจำนวน 3 คน และนักเรียนกิจกรรมเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับโครงการและโรงเรียน จำนวน 2 คนโรงเรียนละ 5 คน จาก6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ได้นับโคต้าพิเศษได้ไปทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ่งมีกำหนดศึงานระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงแหล่งงานที่รองรับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงการเลือกเรียนเพื่อเข้าทำงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและค้นหาตัวตนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 1


        


        วันที่ 26 มกราคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 1 พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลโทชลิต พวงมาลีประดับ ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา เป็นแขกผู้มีเกียรติและร่วมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ดร.นิสาพร มูหะมัด พร้อมด้วยนายรุสดี บาเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ คณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการดำเนินงานโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) ให้ดำเนินงานบริการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดยะลาภายใต้โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้มีโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 2) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ 3) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 5) โรงเรียนดำรงวิทยา 6) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา 7) โรงเรียนประทีปวิทยา 8) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และ 9) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา โดยมีเป้าหมายพัฒนาห้องเรียน SMP เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 บัดนี้นักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 234 คน และกำลังสมัครสอบเข้าเรียนระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง ในปีการศึกษา 2562 นี้
        กิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย และนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ผู้ปกครอง พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
    ผลสำเร็จของโครงการ SMP ในวันนี้ ทำให้นักเรียน  SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ่นแรก จำนวน 234 คน เกิดความภาคภูมิใจความมั่นใจในความเป็นนักเรียนในโครงการ   SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มาจากจังหวัดยะลา จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปกครองเอง ให้ภาคภูมิใจในบุตรหลาน เกิดความยินดีอย่างยิ่งที่บุตรหลานได้ร่วมโครงการ SMP สมกับที่ผู้ปกครองเองก็มีส่วนร่วม และสนับสนุนโครงการ SMP อย่างดียิ่งตลอดมา ซึ่งความสำเร็จในการศึกษาต่อปริญญาตรี จะรายงานให้ผู้สนใจทราบในโอกาสต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

จัดกิจกรรม SMP สานสัมพันธ์ชุมชน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา       เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม SMP สานสัมพันธ์ชุมชน ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตัวแทนจากสํานักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบันนังสตา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ตัวแทนจากศูนย์สันติสุข ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรบันนังสตา ผู้อำนวยการโรงเรียนคัมภีร์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงวิทยา ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา คนในชุมชน คณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราภัฏ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

        สำหรับจัดกิจกรรม SMP สานสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนในพื้นที่โรงเรียนเครือข่าย ได้กระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีและเป็นการสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพสู่ชุมชน สร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนได้รู้จักและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในงานมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานของ นักเรียน บูธนิทรรศการโรงเรียนคัมภีร์วิทยา มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ผลเสียต่อการสูบบูรี่ การทดลองวิธีการโยนเหรียญต้านแรงเสียดทานของน้ำให้ลงแก้ว การตรวจหาผลเลือด และการทำพวงกุนแจ บูธนิทรรศการโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา มีการจัดแสดงหุ่นยนต์สำหรับเล่นกีฬาฟุตบอลซึ่งนักเรียนได้เขียนโปรแกรมและออกแบบประกอบขึ้นเองโดยอาศัยความรู้และทักษะที่ได้รับจากค่าย Robot โครงการ SMP จัดแสดง เชื้อรา เชื้อจุลินทรีย์ และต่างๆอีกมากมาย โดยให้ผู้เข้าร่วมชมบูธนิทรรศการได้ดูผ่านกล้องจุลทรรศน์ บูธนิทรรศการโรงเรียนดำรงวิทยา มีผลิตภัณฑ์จากนักเรียนมาสาธิตวิธีการทำและแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงาน อาทิเช่น สบู่สมุนไพร ปุ๋ยหมัก em และแจกันชานอ้อย และมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเล่นเกมทางคณิตศาสตร์อีกด้วย ภายในงานยังมีการร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมชิงโชคลุ้นของรางวัลต่างๆ และกิจกรรมกีฬาการแข่งชักกะเย่อ วิ่งกระสอบ แข่งขันทำขนมหวาน ซึ่งเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีกันระหว่างคนภายในชุมชน และระหว่างนักเรียนกับคนในชุมชน

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอน


        

       
        เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอนให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
        สำหรับกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์การคิดวิเคราะห์คำนวณของนักเรียนและเป็นกิจกรรมตัวอย่างซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนไปประยุกต์ใช้จริงในการเรียนการสอน โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการนำเนื้อหาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์มาถ่ายทอดผ่านการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

จัดกิจกรรม SMP สานสัมพันธ์ชุมชน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา        เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม SMP สานสัมพันธ์ชุมชน  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนายวรยุทธ์ ชีวรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน นายรุสดี บาเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอรามัน ตัวแทนจากศูนย์สันติวิธี 308 กองร้อยทหารพรานที่ 1405 ผู้นำชุมชน คนในชุมชน ผู้นำศาสนา  คณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราภัฏ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
        สำหรับจัดกิจกรรม SMP สานสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนในพื้นที่โรงเรียนเครือข่าย ได้กระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีและเป็นการสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพสู่ชุมชน สร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนให้รู้จักและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในงานมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานของ นักเรียน กลุ่มส่งเสริมอาชีพในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาลอ และเกษตรอําเภอรามัน ผลงานประกอบด้วย โครงงานนักเรียน ยาดมสมุนไพร พิมเสนน้ำ ยาหม่องสมุนไพร เทียนหอม ไข่เค็มนางฟ้า บูธเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว บูธตรวจสุขภาพ การจัดแสดงหุ่นยนต์ แอพพลิเคชั่นนวัตกรรมด้านการศึกษา ในกิจกรรมมีการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมชิงโชคลุ้นของรางวัลต่างๆ และกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน ขูดมะพร้าว วิ่งสามขา ตีกอล์ฟมะเขือยาว ปิดตาตีลูกโป่ง วิ่งลิง เป็นกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีกันระหว่างคนภายในชุมชน และระหว่างนักเรียนกับคนในชุมชน

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษ Science and Mathematics Program : SMP จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน


        โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม SMP สานสัมพันธ์ชุมชน หวังกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีและเป็นการสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพสู่ชุมชน

        เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม SMP สานสัมพันธ์ชุมชน ณ มัสยิดกลางลำใหม่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีผู้บังคับชุดสันติสุขที่ ๓๐๗ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย ผู้ปกครอง นักเรียน คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราภัฏ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

        สำหรับกิจกรรม SMP สานสัมพันธ์ชุมชน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program หรือ SMP) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ เพื่อมุ่งพัฒนาห้องเรียนต้นแบบจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนเครือข่ายทั้ง ๙ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดยะลา

        ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนในพื้นที่โรงเรียนเครือข่าย ได้กระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีและเป็นการสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพสู่ชุมชน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงผลงานของนักเรียน การเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมชิงโชคลุ้นของรางวัลต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนในพื้นที่

รายงานข่าวโดย : นางสาวโสภิญญา ขุนภักดี
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างสัตว์

            วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 16.05 - 17.00 น  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) เรื่อง โครงสร้างสัตว์ โดยมีอาจารย์ อามานี วอลีมาแย เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาชีววิทยา


วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

 วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.0017.00 น. นายแวอับดุลบาซิร กาสง นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นที่ 1) (http://waeabdulbasir-smp-yru.blogspot.com/ได้เข้าร่วมการแข่งขันทดสอบกอรี ทำนองมุร๊อตตั้ล และสามารถคว้าอันดับที่ 6 ในงานมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม การทดสอบกอรี มุร๊อตตั้ลและอนาซีด เพื่อสันติสุขระดับภาคใต้ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

งานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 7 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ


                   เมื่อวันที่ื 7-10 มกราคม 2562 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิได้จัดงาน " งานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่  7 ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ " ซึ่งงานมหกรรมวิชาการทางโรงเรียนจะแบ่งเป็น 2 รอบ แบ่งเป็นงานมหกรรมวิชาการนักเรียนหญิง 2 วัน คือวันที่ 7-8 มกราคม 2562 และงานมหกรรมวิชาการนักเรียนชาย 2 วัน คือวันที่ 9-10 มกราคม 2562 โดยในงานมหกรรมวิชาการนักเรียนหญิง ได้รับเกียรติจาก นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด  และงานมหกรรมวิชาการนักเรียนชาย ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู - อาจารย์ทั้งภาคศาสนาและสามัญได้แสดงผลงานความก้าวหน้าด้านวิชาการ อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนอีกมากมายร่วมจัดแสดงผลงานและในงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 7
                   ในงานจะมีทั้งการแสดงภาพเวทีและการจัดบูทแสดงผลงานของนักเรียน และนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ได้มีส่วนร่วมในการแสดงภาพเวทีและการจัดบูทในครั้งนี้ด้วย เพื่อเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการจัดบูท อาทิเช่น การสาธิตผ่ากบ, กล้องจุลทรรศน์, การแสดง Science Show, หุ่นยนต์ขับคับด้วยมือถือ และการตอบปัญหา เกมส์ เป็นต้น

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมแนะแนวโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอุมมุลกุรอ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้มีการจัดกิจกรรม "แนะแนวน้องสู่อ้อมกอด SMP" ได้รับเกียรติจาก ผอ.ซากีย๊ะ อาบู ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และนายเจะรอยาลี สาและ หัวหน้าวิชาการฝ่ายสามัญ มากล่าวเปิดและปิดพิธี พร้อมแนะนำถึงความเป็นมาของโครงการ SMP

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

งานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
        วันที่ 7 มกราคม 2562 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียนเอกชนดีเด่น ด้านพัฒนาการคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 7 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7 -10 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายรอซี เบ็ญสุหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และได้รับเกียรติจาก นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิด งานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 7 

        ในการจัดงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561  ครั้งที่  7 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู - อาจารย์ทั้งภาคศาสนาและสามัญได้แสดงผลงานความก้าวหน้าด้านวิชาการ อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนอีกมากมายร่วมจัดแสดงผลงานและในงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่  7 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Science and Mathematics Program : SMP YRU ได้ร่วมจัดจัดบูธในนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิและเยี่ยมชมบูธทั่วไป อาทิเช่น บูธ เอแม็ท และบูธวิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนต์ของแรง  เมื่อวันที่ 3 มกราคม  2562 เวลา 10.00– 11.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียน พิเศษ smp โรงเรียนคัมภีร์วิทยา 
มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนต์ของแรง แก่นักเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  โดยมี อ.นูรีดา กะลูแป เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลบปฎิบัติการ
วัตถุประสงค์การทดลอง
1.อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ของแรงและผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุ่น
2.คำนวนโมเมนต์ของแรง และผลรวมของโมเมนต์ของแรงที่มีต่อการหมุ่น