วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอน


        

       
        เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอนให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
        สำหรับกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์การคิดวิเคราะห์คำนวณของนักเรียนและเป็นกิจกรรมตัวอย่างซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนไปประยุกต์ใช้จริงในการเรียนการสอน โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการนำเนื้อหาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์มาถ่ายทอดผ่านการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ2 ความคิดเห็น:

  1. การเรียนรู้สู่ชุมชนครับ ขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับ

    ตอบลบ
  2. ขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ที่ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้พัฒนากิจกรรมให้เข้ากับผู้เรียนได้มากกว่าเดิม

    ตอบลบ