วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 1


        


        วันที่ 26 มกราคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 1 พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลโทชลิต พวงมาลีประดับ ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา เป็นแขกผู้มีเกียรติและร่วมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ดร.นิสาพร มูหะมัด พร้อมด้วยนายรุสดี บาเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ คณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการดำเนินงานโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) ให้ดำเนินงานบริการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดยะลาภายใต้โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้มีโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 2) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ 3) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 5) โรงเรียนดำรงวิทยา 6) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา 7) โรงเรียนประทีปวิทยา 8) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และ 9) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา โดยมีเป้าหมายพัฒนาห้องเรียน SMP เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 บัดนี้นักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 234 คน และกำลังสมัครสอบเข้าเรียนระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง ในปีการศึกษา 2562 นี้
        กิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย และนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ผู้ปกครอง พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
    ผลสำเร็จของโครงการ SMP ในวันนี้ ทำให้นักเรียน  SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ่นแรก จำนวน 234 คน เกิดความภาคภูมิใจความมั่นใจในความเป็นนักเรียนในโครงการ   SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มาจากจังหวัดยะลา จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปกครองเอง ให้ภาคภูมิใจในบุตรหลาน เกิดความยินดีอย่างยิ่งที่บุตรหลานได้ร่วมโครงการ SMP สมกับที่ผู้ปกครองเองก็มีส่วนร่วม และสนับสนุนโครงการ SMP อย่างดียิ่งตลอดมา ซึ่งความสำเร็จในการศึกษาต่อปริญญาตรี จะรายงานให้ผู้สนใจทราบในโอกาสต่อไป1 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีกับความสำเร็จของลูก ๆ ทุกคนครับ ก้าวแรกอย่างมั่นคง ก้าวต่อไปมีชัย (สำเร็จ) แน่นอนครับ

    ตอบลบ