วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมแนะแนวโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอุมมุลกุรอ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้มีการจัดกิจกรรม "แนะแนวน้องสู่อ้อมกอด SMP" ได้รับเกียรติจาก ผอ.ซากีย๊ะ อาบู ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และนายเจะรอยาลี สาและ หัวหน้าวิชาการฝ่ายสามัญ มากล่าวเปิดและปิดพิธี พร้อมแนะนำถึงความเป็นมาของโครงการ SMP


กิจกรรม แนะแนวน้องสู่อ้อมกอด SMP เป็นกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าสู่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ซึ่งปีนี้เปิดรับนักเรียนในโครงการเป็นรุ่นที่ 4 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้เพื่อเป็นการแนะนำโครงการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้รู้จักโครงการมากยิ่งขึ้น และเพื่อแนะทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


 กิจกรรมแนะแนวในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมจากนักเรียนในโครงการ SMP ทั้ง 3 รุ่น ได้แนะนำความเป็นมาของโครงการ เล่าประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการสู่รุ่นน้อง โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อที่นักเรียนได้ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม ตลอดจนการแก้ปัญหา ซึ่งมีครูในโครงการเป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้เปิดทำการรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ SMP ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มกราคม 2562 ที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องวิชาการฝ่ายสามัญ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา อ.ธารโต จ.ยะลา
1 ความคิดเห็น: